دولت آبادی, مرتضی, دانشگاه شهید بهشتی, ایران، جمهوری اسلامی