مسعودی, مرضیه, دانشگاه لرستان, ایران، جمهوری اسلامی