مشتاق پور, مرضیه, دانشگاه فردوسی, ایران، جمهوری اسلامی