رادمرد, مصطفی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, ایران، جمهوری اسلامی