سلمانی, مهدی, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی