حاجی پور, نادیا, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران، جمهوری اسلامی