صادقی, هاشم, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی