رویانی, وحید, دانشگاه گلستان, ایران، جمهوری اسلامی