لویمی مطلق, کریم, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی