مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 41، شماره 161،(1387) بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل)
( ایزانلو ایزانلو )
330 چکیده   PDF
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) انواع بومی سرودهای خراسان
( حسن ذوالفقاری )
159 چکیده   PDF
سال 41، شماره 161،(1387) واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)
( رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی )
110 چکیده   PDF
سال 52، شماره 206،(1398) امر معاصر: از سَیّالیّت تا تَصَلّـٌب در گذر زمان (فرایند بالندگی و تثبیت محتشم کاشانی در تاریخ ادبیات)
( سعید رادفر ; محمود فتوحی رودمعجنی )
99 چکیده   Extended Abstract   PDF Articale
سال 41، شماره 160،(1387) جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان
( مالمیر مالمیر )
83 چکیده   PDF
سال 52، شماره 205،(1398) «خردگویه» زیرگونه ای در ادبیات تعلیمی
( مرضیه اسماعیل زاده مبارکه ; محسن محمدی فشارکی )
83 چکیده   Extended Abstract   PDF Articale
سال45 ، شماره 176،(1391) بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی
( سیّد حسین فاطمی ; محمّدجعفر یاحقّی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; رقیّه شیبانی‌فر )
75 چکیده   PDF
سال 52، شماره 205،(1398) نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق)
( علی نورصبحی ; محمدجعفر یاحقی ; محمدرضا راشد محصل )
69 چکیده   Extended Abstract   PDF Articale
سال 52، شماره 206،(1398) بازتابِ فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی
( نجم الدین گیلانی )
68 چکیده   Extended Abstract   PDF Articale
سال 52، شماره 205،(1398) چرخیات
( علی اکبر احمدی دارانی )
61 چکیده   Extended Abstract   PDF Articale