پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
سال42 شماره 165، (1388) مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا پورنامداریان پورنامداریان , بامشکی بامشکی چکیده
سال42 شماره 165، (1388) نکته ای نو در بارة شاعری کهن(تخلّص پنهان سنایی) چمن آرا چمن آرا , سهراب نژاد سهراب نژاد چکیده
سال42 شماره 165، (1388) تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای قائمی قائمی , قوام قوام , یاحقی یاحقی چکیده
سال42 شماره 165، (1388) بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث فاطمی فاطمی , قبول قبول چکیده
سال42 شماره 165، (1388) بررسی ساختاری رمان کلیدربر اساس نظریّة برمون کاووس حسن لی , مجرّد مجرّد چکیده
سال42 شماره 165، (1388) پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسة اجمالی آنها در طنز انگلیسی غضنفری غضنفری چکیده
سال42 شماره 165، (1388) بررسی پیوندهای نئوکلاسیسیسم و رمانتیسم در شعر آندره شِنیه امینی امینی چکیده
سال42 شماره 165، (1388) هالة ارزشی واژگان حسین آقا حسینی , مسعود آلگونه جونقانی چکیده
سال42 شماره 165، (1388) درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران محمد مهدی احدیان , رحمان بختیاری چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی جبری جبری , محمدی محمدی , تقوی تقوی چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) تأثیر اشه در تجربه‌های تفسیری متون کهن مالمیر مالمیر چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه قبول قبول , یاحقی یاحقی چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید اکبری مفاخر اکبری مفاخر چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان فرضی فرضی , پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای ملک ثابت ملک ثابت چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی حاتمی حاتمی , نصر اصفهانی نصر اصفهانی , باباصفری باباصفری چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) رودکی روایتگر زمان(رویکردی جامعه شناختی به دیوان رودکی پیامنی پیامنی چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) کلیدر دولت‌آبادی و فلسفة‌ مداخله‌گری‌ در روایت شیری شیری چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) بررسی واژة دهیو (Dahyu) معینی سام معینی سام چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی پهلوان نژاد پهلوان نژاد , شهری شهری چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان میرجلال الدین کزّازی , ناصر نیکوبخت , رامون گاژا چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی) حسن ذوالفقاری چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس نرگس خادمی , مه دخت پور خالقی چترودی چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی پروین گلی زاده , علی یاری چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان سارا فرضی , سیّد مهدی زرقانی چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا فرزانه علوی زاده , محمد تقوی چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر محمد رضا پهلوان نژاد , سیّد علیرضا شیرین زاده چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی محمد امین ناصح چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید فتوحی فتوحی , یاوری یاوری چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی باقری خلیلی باقری خلیلی چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور گرجی گرجی , میری میری چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی جعفری جعفری چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) مینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوی اکبری مفاخر اکبری مفاخر چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران مولایی مولایی چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ عدنانی عدنانی چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی دربارة حماسة ملّی ایران قبادی قبادی , قاسم زاده قاسم زاده چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج محمدی محمدی , فاطمی فاطمی , پارسا پارسا چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو واعظ زاده واعظ زاده , قوام قوام چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی کهدویی کهدویی , صادقیان صادقیان , دهقان دهقان چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان مشتاق مهر مشتاق مهر , صادقی شهپر صادقی شهپر چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان علیزاده بیرجندی علیزاده بیرجندی , رجبلو رجبلو چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم چرمگی عمرانی چرمگی عمرانی چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) سابقة برخی مضامین حدیقة سنایی در منابع نزدیک به وی زرقانی زرقانی چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) این «جامه» که می بری اکبری مفاخر اکبری مفاخر چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامۀ خطّی در تاریخ مغول) عباسی عباسی , راشکی علی آباد راشکی علی آباد چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی , تائبی تائبی چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) خسرونامه(گل و هرمز) از کیست ؟ نحوی نحوی چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) «پیر مـغان» از نگاهی دیگر مظفری مظفری چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد قوام قوام , سنچولی سنچولی چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف اختیاری اختیاری , محمودی محمودی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) ابیات نویافتة منسوب به سنایی علی حوری علی حوری , یاحقّی یاحقّی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن میرباقری فرد میرباقری فرد , آلگونه جونقانی آلگونه جونقانی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ کوپا کوپا , حجازی حجازی , غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران قبادی قبادی , غلامحسین زاده غلامحسین زاده , مشرّف مشرّف , رامین نیا رامین نیا چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی , قائمی قائمی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی , چهارمحالی چهارمحالی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی شفیعیون شفیعیون چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) تفسیر انسان شناختی اسطورۀ اژدها و بن مایة تکرارشوندة اژدهاکشی در اساطیر فرزاد قائمی چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی) رحمن بختیاری چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ مه دخت پورخالقی چترودی , محمّد رضا راشد محصل , نقیب نقوی , حمید طبسی چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا فرزانه علوی زاده , سلمان ساکت , عبدالله رادمرد چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی سیّد مهدی زرقانی چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) آسیب‏شناسی شرح‏نویسی بر متون ادب فارسی احمد رضی , زینب رفاهی بخش چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون های برجستة سدة نهم زهرا اختیاری چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) تطوّر مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی ـ اسلامی (با تکیه بر آثار متّی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) سیّد مهدی زرقانی چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی مه دخت پورخالقی چترودی , شمسی پارسا چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) تأویلی از مفهوم قلم در مثنوی «تحریمة‌القلم» علی حسن سهراب نژاد , روح الله یوسفی چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) بررسی وتحلیل معنای «نقش» در بیتی بحث برانگیز از حافظ هادی اکبرزاده چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا نادر جهانگیری , ناصر رضا ارقامی , غلام محمد فقیری چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی کُردی با تکیه بر شاهنامة کُردی بهروز چمن آرا چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی فرامرز ادینه کلات , سلمان ساکت چکیده
سال 49، شماره 193،(1395) «جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه) محمدحسن جلالیان چالشتری چکیده
سال 52، شماره 205،(1398) «خردگویه» زیرگونه ای در ادبیات تعلیمی مرضیه اسماعیل زاده مبارکه , محسن محمدی فشارکی چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) «سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان ) علی اکبری/ کوچکیان علی اکبری/ کوچکیان چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث مشرف مشرف چکیده
سال 53، شماره208،(1399) «نظم پریشان»؛ بازیابی اصطلاحی در قلمرو شعر و نثرِ گذشته و تأویل معاصران از آن مصطفی جلیلی تقویان , نیلوفر جعفرزاده چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) «نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی پیروز پیروز چکیده
سال ۴۹، شماره 195،(۱۳۹۵) «پاچة ریخته»، ترکیبی ناشناخته در پند پیران محسن صادقی چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه فرزام حقیقی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) «کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد بهزاد اتونی چکیده
سال45 ، شماره 177،(1391) آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد مرضیه خافی , محمّدجعفر یاحقّی , مه دخت پورخالقی چترودی , محمّد تقوی چکیده
سال 51، شماره 202،(1397) آسیب‌شناسی در مقاله‌های فارسی ناصرخسرو پژوهی از سال 1300تا 1393 کاظم گلباف , ابوالقاسم قوام , محمد تقوی چکیده
سال 51، شماره 201،(1397) آشفتگی پارادایمی حافظ در برخورد با امر سیاسی شمسی پارسا چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز* صدیقی صدیقی چکیده
سال 48، شماره 188،(1394) ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران با باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر فردیت قهرمان) فرزاد قائمی چکیده
سال 46 ، شماره 180 (1392) ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌نامة احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی) مهشید گوهری کاخکی , جواد عباسی , محمد جواد مهدوی چکیده
سال 48، شماره 189،(1394) ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی سیده شکوفه اکبرزاده , عبدالله رادمرد , سید عباس محمدزاده رضایی چکیده
سال 46، شماره 183،(1392) از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران) فرزاد قائمی چکیده
سال 47، شماره 187،(1393) ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر مریم حسینی چکیده
سال 49، شماره 193،(1395) اسطورة آفرینش در آیین ایزدی سامان رحمان زاده , فاطمه مدرّسی چکیده
سال 52، شماره 206،(1398) اسطوره‌پیرایی در تلمیحات نوغزل های بهبهانی، نیستانی، بهمنی و منزوی احمد کنجوری , علی نوری , محمد رضا روزبه چکیده
سال ۵۰، شماره ۱۹7،(۱۳۹۶) اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور مهشید نیک فر , سمیرا بامشکی , محمدجواد مهدوی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) اسکندر: از هجوم تا جذب محمود امیدسالار چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن محسن شریفی صحی شریفی صحی , مهدخت پورخالقی چترودی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) اصول ساختواژی واژه‌سازی و واژه‌های نوساختة ‌عمومی خرمایی خرمایی چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) افزایش تفکّر انتقادی از طریق مباحثة ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی رضا پیشقدم چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) افسون درخت میوه در اروپا و ایران آنّا کراسنوولسکا چکیده
سال ۵۰، شماره ۱۹7،(۱۳۹۶) اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی سیما ارمی اول , محمود فتوحی رودمعجنی , محمد تقوی , محسن خلیلی چکیده
سال 52، شماره 206،(1398) امر معاصر: از سَیّالیّت تا تَصَلّـٌب در گذر زمان (فرایند بالندگی و تثبیت محتشم کاشانی در تاریخ ادبیات) سعید رادفر , محمود فتوحی رودمعجنی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی چکیده
سال 46 ، شماره 181 (1392) انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) محمد جواد مهدوی , محمد جاوید صباغیان , جواد میزبان چکیده
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) انواع بومی سرودهای خراسان حسن ذوالفقاری چکیده
سال ۴۹، شماره 195،(۱۳۹۵) اهمیت «خوانش» در تکوین روایت‌های حماسی تیمور مالمیر , فردین حسین پناهی چکیده
سال 48، شماره 191،(1394) با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی) مجتبی مجرد چکیده
سال45 ، شماره 177،(1391) بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک فاطمه جهان‌پور , لیلا حق‌پرست چکیده
سال ۵۰، شماره ۱۹7،(۱۳۹۶) بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی نجم الدین گیلانی , نرگس خزاعی چکیده
سال 52، شماره 206،(1398) بازتابِ فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی نجم الدین گیلانی چکیده
سال 48، شماره 190،(1394) بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی علیرضا قاسمی , علیرضا نیكویی , رضا چراغی چکیده
سال ۵۰، شماره ۱۹7،(۱۳۹۶) باززایی عناصر ادبی تصویرساز قرن ششم در تصویرهای شعری قرن هشتم (نمود دوبارۀ شگردهای آمیغی در تصویرهای قرن هشتم) سیاوش حق جو , مصطفی میردار رضایی چکیده
سال 51، شماره 202،(1397) بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی مصطفی جلیلی تقویان , روح الله هادی , محمدرضا ترکی , علی نوروزی چکیده
سال45 ، شماره 176،(1391) بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن هما رحمانی , عبدالله رادمرد چکیده
سال 47، شماره 186،(1393) ببر‍ِ بیان و جامة بَوری آناهیتا بهار مختاریان چکیده
سال 46 ، شماره 181 (1392) بحران هویت شخصیت‌ها در رمان «ویران می‌آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن) نجمه حسینی سروری چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب وفایی وفایی چکیده
سال 50، شماره 198،(1396) بررسي همکرد «دادن» در ساخت نويافته‌اي از فعل مرکب در کهن ترين ترجمة تورات فاطمه قیومیان محمدی , محسن محمدی فشارکی چکیده
سال 51، شماره 202،(1397) بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی نرجس السادات سنگی , محمد جواد مهدوی , سمیرا بامشکی چکیده
سال ۴۹، شماره 195،(۱۳۹۵) بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی¬استروس سعید عبادی جمیل , محمود رضایی دشت ارژنه , گلنار قلعه خانی چکیده
سال 48، شماره 189،(1394) بررسی انتقادی ساقی نامه در فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب شناسی هادی بیدکی چکیده
سال 50، شماره 198،(1396) بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین هادی بیدکی , محمد جعفر یاحقی , سید مهدی زرقانی چکیده
سال 51، شماره 201،(1397) بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگیِ زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد محسن رودمعجنی , بهزاد قنسولی , احسان قبول , محمد جعفر یاحقی چکیده
سال 46، شماره 182، (1392) بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه مصطفی صدیقی چکیده
سال 52، شماره207،(1398) بررسی تأثیر جنسیت و زمان بر استعاره‏های مفهومی غم در آثار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران به قلم احمد محمود و سیمین دانشور؛ از دیدگاه اجتماعی- شناختی افسانه دفتری نژاد , محمد رضا احمدخانی , بلقیس روشن , بهمن زندی چکیده
سال 46 ، شماره 181 (1392) بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایۀ امثال‌و‌حکم دهخدا* عباس واعظ زاده , محمد جعفر یاحقی چکیده
سال 48، شماره 189،(1394) بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی وحید رویانی , منیره فرضی شوب چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان مصطفوی گرو مصطفوی گرو چکیده
سال 46 ، شماره 180 (1392) بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی فرزاد قائمی چکیده
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) بررسی تطبیقی زبان جنسیت در نامه های عاشقانۀ چهار منظومۀ غنایی (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و شیرین و خسرو) فرزانه امیرپور , سيده مريم روضاتيان , حسین آقاحسینی چکیده
سال 46، شماره 183،(1392) بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی علی ضیاالدینی , مهین دخت فرخ نیا چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر* غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی چکیده
سال 44،شماره 175 (1390) بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار میلاد جعفرپور , مهیار علوی مقدم چکیده
سال45 ، شماره 177،(1391) بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی) داوود عمارتی مقدم چکیده
سال 44، شماره 173،(1390) بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان فردین حسین پناهی چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) بررسی جایگاه زبان آرامی در دورة هخامنشی ایمانپور ایمانپور چکیده
سال45 ، شماره 177،(1391) بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار یدالله جلالی پندری , رقیه حسینی چکیده
سال 52، شماره207،(1398) بررسی دغدغه‌های وجودی در داستان‌های مصطفی مستور (پیکره پژوهش: داستان‌های روی ماه خداوند را ببوس، استخوان خوک و دست‌های جذامی، من گنجشک نیستم) محمدرضا حاجی آقا بابایی , مینا باستان چکیده
سال45 ، شماره 177،(1391) بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد روح انگیز کراچی چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) بررسی دلایلِ شباهت و تفاوت در روایت ِ داستانهای شاهنامه و تاریخ بلعمی* روحانی/عنایتی روحانی/عنایتی چکیده
سال45 ، شماره 176،(1391) بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی سیّد حسین فاطمی , محمّدجعفر یاحقّی , مه دخت پورخالقی چترودی , رقیّه شیبانی‌فر چکیده
سال 48، شماره 189،(1394) بررسی ساخت واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی محرم رضایتی کیشه خاله , بهروز سلطانی چکیده
سال 46 ، شماره 180 (1392) بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان محمود رضا قربان صباغ چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی سید حسین فاطمی , مریم درپر چکیده
سال ۵۰، شماره ۱۹7،(۱۳۹۶) بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر علیرضا مظفری , عبدالله طلوعی آذر , فاطمه ذوالفقارزاده چکیده
سال 46، شماره 182، (1392) بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارة شناختی زهره هاشمی , ابوالقاسم قوام چکیده
سال 53، شماره208،(1399) بررسی شگرد ترکیبی کنایۀ ایهامی در غزل های حافظ (دقیقه ای در رمزگشایی عوام فهم و خواص پسندی شعر حافظ) مصطفی میردار رضایی , سیاوش حق جو چکیده
سال 53، شماره208،(1399) بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران هدی کجوری , قدسیه رضوانیان چکیده
سال 47، شماره 185،(1393) بررسی شیوه‌های شخصیّت‌پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیّت خسرو، بهرام و اسکندر اسما حسینی مقدم , مریم صالحی نیا , محمّد جواد مهدوی چکیده
سال 48، شماره 191،(1394) بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه رضا غفوری چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) بررسی مبانی تحوّل شعر فارسیدر سه دورة سنّت، مدرنیسم، پست مدرنیسم پورخالقی ، زهره وند پورخالقی ، زهره وند چکیده
سال 52، شماره 204،(1398) بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی حسن قوامی , عبدالله رادمرد , سلمان ساکت چکیده
سال 47، شماره 184،(1393) بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی محدّثه قدسی , دكتر محمّدجعفر یاحقیّ , دكتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) زرقانی / عباسپور نوغانی زرقانی / عباسپور نوغانی چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل) ایزانلو ایزانلو چکیده
سال 48، شماره 190،(1394) بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی فرزانه گشتاسب , نادیا حاجی پور , لعیا حسین زاده بهتاش چکیده
سال 52، شماره 205،(1398) بررسی مقام «صبر» در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی مثبت‌گرا وجیهه ربیع , سید علی اصغر میرباقری فرد , سید مرتضی هاشمی باباحیدری چکیده
سال 46 ، شماره 180 (1392) بررسی نشانه ـ معنا شناسی گفتمان در شعر «پی دارو چوپان» نیما یوشیج اکرم آیتی چکیده
سال 46، شماره 182، (1392) بررسی نظری و کاربردی «روایت اول شخص جمع» (در پنج داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری) عباس جاهدجاه , لیلا رضائی چکیده
سال 48، شماره 188،(1394) بررسی و تحلیل آخر خوش شاهنامه با تأکید بر مبانی سنت شفاهی روایات حماسی ایرانی بهروز چمن آرا چکیده
سال 50، شماره 199،(1396) بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه زینب باقری , محمد علی داودآبادی , علی سرور یعقوبی چکیده
سال 47، شماره 186،(1393) بررسی و تحلیل حماسه‌های «مضحک» و گونه های آن در زبان فارسی علی محمدی , فاطمه تسلیم جهرمی چکیده
سال 46 ، شماره 180 (1392) بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین بر اساس الگوهای تبیین در علوم اجتماعیِ لیتل ابراهیم رنجبر چکیده
سال 51، شماره 203،(1397) بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی (مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌ خانم و نویسنده ‌اش) بهاره رفاهی , سمیرا بامشکی , محمودرضا قربان صباغ چکیده
سال 48، شماره 189،(1394) بررسی و تحلیل منظومۀ گربه و موش هورامی مظهر ادوای , یدالله احمدی ملایری چکیده
سال 44، شماره 173،(1390) بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387 مریم صادقی , زهرا قربانی پور چکیده
سال 52، شماره207،(1398) بررسی و تصحیح دو نویسش از شاهنامۀ فردوسی («ندید و» یا «ندیدو»؛ «برسان شیر» یا «بسطام‌شیر») خلیل کهریزی , وحید مبارک چکیده
سال 47، شماره 187،(1393) بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان مرضیه مشتاق پور , بهزاد قنسولی چکیده
سال 46 ، شماره 181 (1392) بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب جلال الدین گرگیج , فرزاد قائمی چکیده
سال 52، شماره 205،(1398) بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف افسانه میری , محمدجواد مهدوی , شهلا شریفی , بهروز محمودی بختیاری چکیده
سال 51، شماره 203،(1397) بررسی کلان‏ گفتمان مشروطیت در خاطرات حاج سیاح (دوران خوف و وحشت) بر اساس نظریۀ تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف مژگان دیباج , بهادر باقری چکیده
سال45 ، شماره 176،(1391) بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی مریم حسینی چکیده
سال 52، شماره 206،(1398) بنیادگرایی در نقد یا نقد بنیادگرا محمود رنجبر چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) بُن بَسِند علی اشرف صادقی چکیده
سال 50، شماره 196،(1396) بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین الهه عظیمی یانچشمه , علی اصغر میرباقری فرد چکیده
سال ۴۹، شماره 195،(۱۳۹۵) بینامتنیّت و فزون متنیّت تقلیدی و دیگرگونگی در اقتباس از شاهنامۀ فردوسی در آثار میرزا آقاخان کرمانی مه دخت پورخالقی , علی باغدار دلگشا چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم چکیده
سال 53، شماره208،(1399) تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز؛ پدیدار شناسی تجربۀ زیستۀ شاعران آرش شفاعي بجستان , محمدرضا رسولی , پروین سلاجقه چکیده
سال 48، شماره 191،(1394) تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی رضا رفائی قدیمی مشهد , زهرا اختیاری چکیده
سال 52، شماره 205،(1398) تجربۀ عرفانی در «موقعیّت های مرزی» و بازتاب آن در داستان طوطی و بازرگان قدرت الله طاهری چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی* كهدویی كهدویی چکیده
سال45 ، شماره 176،(1391) تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی فرزاد قائمی چکیده
سال ۴۹، شماره 195،(۱۳۹۵) تحلیل امپراتور کلمات بر پایۀ نظریۀ فاصله¬زدایی کارل مانهایم عاطفه جمالی , حسین قربانی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) تحلیل انسان‌شناختی اسطورة فر و کارکرد‌های آن در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران فرزاد قائمی چکیده
سال 50، شماره 199،(1396) تحلیل جنبه‌های مانوی داستان «دیو گاوپای و دانای دینی» در مرزبان‌نامه سیده معصومه حسینی چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) تحلیل دیدگاههای عطّار دربارۀ شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی* احمد رضایی چکیده
سال 49، شماره 193،(1395) تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین فاطمه زمانی , عبدالله حسن زاده میرعلی , حسن اکبری بیرق چکیده
سال 50، شماره 196،(1396) تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل خلیل بیگ‌زاده , احسان زندی طلب چکیده
سال 50، شماره 196،(1396) تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران) مریم سعیدی چکیده
سال 47، شماره 187،(1393) تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی سمیه عطاردی , مه دخت پورخالقی چترودی , حسین حسن آبادی چکیده
سال 46، شماره 183،(1392) تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی سیّد مهدی زرقانی , محمد جواد مهدوی , مریم آباد چکیده
سال 48، شماره 190،(1394) تحلیل محتوایی معراج‏نامه‏های مزدایی فاطمه جهانپور چکیده
سال 48، شماره 188،(1394) تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش رضا ستاری , مرضیه حقیقی چکیده
سال 53، شماره208،(1399) تحلیل و صورت‏بندی مضامین مذهبي (شيعي) و عرفانی در شعر معاصر تاجیکستان در دورۀ استقلال (1991 -2015) احمد تمیمداری , مرجان علی اکبرزاده زهتاب چکیده
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار لیلا غلامپور آهنگر کلایی , محمود طاووسی , شهین اوجاق علیزاده چکیده
سال 49، شماره 192،(1395) تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام سید محمد استوار نامقی , سید مهدی زرقانی , محمودرضا قربان صباغ چکیده
سال 47، شماره 184،(1393) تحلیلی انتقادی از مسألة جنسیت و زنانگی در تفکّر ابن‌عربی ملیحه علیزاده چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم) حسین آقاحسینی , زهرا صالحی ساداتی چکیده
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای مصطفی رادمرد , میر جلال الدین کزازی , محمدعلی داودآبادی فراهانی چکیده
سال 47، شماره 184،(1393) تداخل سطوح روایی سمیرا بامشکی چکیده
سال 49، شماره 192،(1395) تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی مریم وافی ثانی , محمد جعفر یاحقی , خدایی شریف اف چکیده
سال 50، شماره 198،(1396) تذکرۀ بتخانه و اهمیت آن در تصحیح دیوان شاعران محدثه فرخی , مهرداد چترایی , مرتضی رشیدی چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی احمدی ، شیخی احمدی ، شیخی چکیده
سال45 ، شماره 176،(1391) تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه وحید رویانی چکیده
سال 52، شماره207،(1398) تشخیص واژه‌های مفرد و مرکب از روی دال و ذال حامد علیزاده چکیده
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی مجتبی مجرد چکیده
سال 47، شماره 185،(1393) تصویر ایران و ایرانی در سفرنامۀ ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس فرزانه علوی زاده چکیده
سال 50، شماره 199،(1396) تطبیق شخصیّت‌ های حماسی شاهنامه با چهره های تاریخی در کتاب نامۀ باستان میرزا آقاخان کرمانی حمیدرضا خوارزمی چکیده
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) تطبیق نظریة جامعه شناسی با ساختار ادبی- اجتماعی رمان های سیمین دانشور بیتا قنبری , امین دائی زاده جلودار چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان مالمیر مالمیر چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت* طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری چکیده
سال 50، شماره 196،(1396) جریان‌شناسی نثر ادبی در دورة صفوی، با تکیه بر آثار نصیرای همدانی سعید شفیعیون , مهسا رضایی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد) امیرعباس عزیزی فر چکیده
سال 47، شماره 184،(1393) جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل فمینیستی ـ انتقادی گفتمان زینب صابرپور چکیده
سال 46، شماره 182، (1392) جهت دستوری در سه غزل معاصر فرّخ لطیف نژاد , مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحکم ابن عربی خلیل اللهی خلیل اللهی چکیده
سال 48، شماره 188،(1394) حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه سحر رستگاری نژاد , معصومه باقری چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی كریمی دوستان ، ویسی كریمی دوستان ، ویسی چکیده
سال45 ، شماره 176،(1391) حماسه نو در شعر شاملو سوسن جبری چکیده
سال 47، شماره 186،(1393) حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی داوود عمارتی مقدم چکیده
سال 51، شماره 201،(1397) حکیم زلالی خوانساری و هنر ترکیب‌سازی حیدرعلی دهمرده , سامره شاهگلی چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) خاستگاه و معانی واژة اعجم امیری خراسانی/محسنی نیا امیری خراسانی/محسنی نیا چکیده
سال 49، شماره 192،(1395) خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایس مریم صالحی نیا , حجت برهانی چکیده
سال ۴۹، شماره 195،(۱۳۹۵) خوانشی روانکاوانه از داستان کوتاه «گرگ» اثر هوشنگ گلشیری معراج کاظمی , ناصر ملکی , بهمن فلاح چکیده
سال 44، شماره 173،(1390) داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی) فرزاد قائمی چکیده
سال 48، شماره 191،(1394) در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی محمود حسن آبادی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند) اکبر نحوی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) دربارة چند نام و لقب ترکی در شاهنامه سیداحمدرضا قائم مقامی چکیده
سال 49، شماره 193،(1395) درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی) سجاد آیدنلو چکیده
سال 51، شماره 202،(1397) دو امشاسپند خرداد و امرداد و نشانه‌های آنان در شاهنامه مرتضی دررودی جوان چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه محمّد جعفر یاحقّی چکیده
سال 51، شماره 202،(1397) دیالکتیک ذهن و عین نقدی تحلیلی بر رمان آینه های دردار گلشیری صدیقه علیپور چکیده
سال 46، شماره 182، (1392) دینو (بررسی و تحلیل سرودی به زبان گورانی) آرش اکبری مفاخر چکیده
سال 50، شماره 199،(1396) رزم گودرز و پیران (جستاری دربارة یک منبع ناشناختة شاهنامة فردوسی) شهرام جلیلیان چکیده
سال 48، شماره 188،(1394) رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان لیلا حق پرست , مریم صالحی نیا چکیده
سال 46 ، شماره 181 (1392) روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد رضا غفوری چکیده
سال 44،شماره 175 (1390) روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی پیمان ابوالبشری , علی یحیائی , حسین نوعی چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخلهای واژگانی و مقایسه آن با مدخلهای واژگانیدر برخی فرهنگهای دو زبانه انگلیسی- فارسی شریفی شریفی چکیده
سال 49، شماره 192،(1395) رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی آزاده نجفی , محمدرضا پهلوان نژاد , شهلا شریفی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) ز مادر نبیرۀ شمیران شهم (فرضیه ای دربارۀ مادر و نیای بهرام گور) محمود حسن آبادی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) زایش اسطوره‌های ترمیمی در سنت اساطیری ایران علیرضا مظفری چکیده
سال 52، شماره 206،(1398) زیبایی‌شناسی شگرد ادبی التفات و نقش تفسیری آن در مثنوی بتول واعظ چکیده
سال 51، شماره 203،(1397) ساخت تأکیدی ـ بلاغیِ مفهوم «شمول» در زبان فارسی فرهاد محمدی چکیده
سال 48، شماره 190،(1394) ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل مهوش واحددوست چکیده
سال 44، شماره 173،(1390) ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه محمّد جعفر یاحقّی , سیّد حسین فاطمی , مه دخت پورخالقی چترودی , رقیه شیبانی فر چکیده
سال 52، شماره 206،(1398) سازوکارهای قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی در رمان «شهربندان» نگین بی نظیر چکیده
سال 52، شماره207،(1398) سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی سید علی محمودی لاهیجانی چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) سام‌نامه از کیست؟ * محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) ستی و بازتاب آن در ادب فارسی بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان چکیده
سال 44،شماره 175 (1390) سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی محسن شریفی , مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) سرمایة اجتماعی در تاریخ بیهقی خلیلی خلیلی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) سروش: رب النّوع شاعری در ایران باستان قائمی قائمی چکیده
سال 44، شماره 173،(1390) سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد سیّد حسین فاطمی , تقی پورنامداریان , عبدالله رادمرد , مهدی پرهام چکیده
سال 50، شماره 196،(1396) سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟ لقمان محمودپور چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) سمک عیّار: افسانه یا حماسه؟(مقایسة سازه شناختی سمک‌عیّار با شاهنامة فردوسی)* محمود حسن‌آبادی چکیده
سال 52، شماره 204،(1398) سه تفسیر از رمان «جزیرة سرگردانی» ابراهیم رنجبر چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) سَفَنْجَقانیه؛ واژه‌ای فارسی در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن یاحقی / محسنی یاحقی / محسنی چکیده
سال 44،شماره 175 (1390) سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) فرزانه علوی زاده , محمّد جعفر یاحقّی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامۀ فردوسی چنگیز مولایی چکیده
سال 48، شماره 188،(1394) شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو شیرین صمصامی , مهدخت پورخالقی چترودی چکیده
سال45 ، شماره 178،(1391) شعر سنایی در لغت نامة دهخدا نجمه دری چکیده
سال 48، شماره 188،(1394) شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه محمود حسن آبادی چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) شناخت اجتماعی و زبان امین یزدی امین یزدی چکیده
سال 44،شماره 175 (1390) شناخت جهان متن رباعیات خیام براساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی شناختی لیلا صادقی چکیده
سال 51، شماره 203،(1397) شناختِ یکی از متن‌ های پنهانِ دیوان حافظ (اثرپذیری حافظ از دستورالوزارۀ اصفهانی) کورش قنبری , میر جلال الدین کزازی , غلامرضا سالمیان چکیده
سال 50، شماره 199،(1396) شيوة طنزپردازي فرهاد حسن زاده بر مبناي نظرية ايوان فوناژي علیرضا سزاوار , مه دخت پورخالقی چترودی , مریم جلالی , اعظم استاجی چکیده
سال 46، شماره 182، (1392) شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی هاشم صادقی , محمود فتوحی چکیده
سال 44،شماره 175 (1390) شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ لیلا رضایی , عباس جاهدجاه چکیده
سال 47، شماره 187،(1393) شیوه های سخنوری در گاهان عباس آذرانداز , معصومه باقری چکیده
سال45 ، شماره 178،(1391) ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره علی اشرف صادقی چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین سعید بزرگ بیگدلی , ناصر نیکوبخت , محمود عابدی , تهمینه عطایی کچویی چکیده
سال45 ، شماره 178،(1391) ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت سلمان ساکت , محمّد جعفر یاحقّی , محمّد رضا راشد محصّل , محمود عابدی چکیده
سال 52، شماره207،(1398) طبلِ باز: یک ابزار و دو کاربرد (با تکیه بر بیتی از شاهنامۀ فردوسی) محمود عالی پور چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) طرح متن جامع غزلیات سنایی والنتینا زانولا , محمد جواد مهدوی , مجتبی مجرد چکیده
سال 46، شماره 183،(1392) طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان) لیلا صادقی چکیده
سال 53، شماره208،(1399) عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح علیرضا حاجیان‌نژاد , نگین مژگانی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن محمدرضا شفیعی کدکنی چکیده
سال 47، شماره 185،(1393) فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامۀ فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دورۀ معاصر) عیسی امن خانی , منا علی مددی چکیده
سال 49، شماره 193،(1395) فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی سید علی محمودی لاهیجانی , محمد فشارکی , محبوبه خراسانی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم) فرزاد قائمی چکیده
سال 44، شماره 173،(1390) فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن غلامرضا مستعلی پارسا , زهره اله دادی دستجردی , مرتضی دولت آبادی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) فهرست مقالات چاپ شده در مجلة جستارهای نوین ادبی ( ادبیات و علوم انسانی سابق ) دانشگاه فردوسی مشهد شماره های 1 تا 200 سید محمّد علی موسوی چکیده
سال 46 ، شماره 180 (1392) فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) سید محمد علی موسوی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) قابلیّتهای تعزیه در تصویرپردازی نوین بررسی دو نسخة تعزیة مجلس درویش بیابانی و حضرت موسی (ع) لزگی ،ندایی لزگی ،ندایی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی سجاد آیدنلو چکیده
سال 51، شماره 201،(1397) قرآن درست کردن (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی) مجتبی مجرد چکیده
سال 44، شماره 173،(1390) قصه شناسی نوش آفرین نامه حسن ذوالفقاری , بهادر باقری , صدیقه مهرانفر چکیده
سال 46 ، شماره 181 (1392) قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی مریم درپر چکیده
سال44، شماره 174 (1390) مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف) مصطفی جیحونی چکیده
سال 48، شماره 189،(1394) مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان مریم جلالی چکیده
سال 47، شماره 184،(1393) محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو مرتضی محسنی , مهدی صراحتی جویباری چکیده
سال 48، شماره 191،(1394) محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی محمدامیر مشهدی , محمد چهارمحالی , حسین صادقی چکیده
سال 47، شماره 186،(1393) مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره‌های دو نسخة‌ بایسنقری و داوری) فاطمه ماه وان , محمّدجعفر یاحقی , چارلز ملویل چکیده
سال45 ، شماره 176،(1391) مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه چنگیز مولایی چکیده
سال 50، شماره 198،(1396) مسئله‌ای به نام شاطر عبّاس صبوحی علیرضا فولادی چکیده
سال 47، شماره 185،(1393) مشابهاتِ حماسۀ ارمنیِ دلاورانِ ساسون و شاهنامه سجاد آیدنلو چکیده
سال 52، شماره 204،(1398) مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران حمیرا علیزاده , مه دخت پورخالقی چترودی , نگار مزاری چکیده
سال45 ، شماره 178،(1391) معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی فرزاد قائمی چکیده
سال 50، شماره 196،(1396) معرفی، بررسی و تحلیل نسخۀ شمارۀ 600 از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن سلمان ساکت , ملیحه گزی مارشک چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی سمانه جعفری , سید علی اصغر میرباقری فرد , حسین آقاحسینی چکیده
سال 48، شماره 191،(1394) معرّفی شکارنامة ایلخانی مهدی سلمانی , امین مجلی زاده چکیده
سال 49، شماره 192،(1395) معنازایی در عدول از پیش متن؛ خوانش بینامتنی داستان هابیل و قابیل و رمان های هابیل سانچت (میگل د. اونامونو) و سمفونی مردگان (عباس معروفی) امیر نجفی , سیدحبیب الله لزگی , محمد جعفر یوسفیان چکیده
سال 46 ، شماره 181 (1392) معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ) محمود حسن آبادی چکیده
سال 49، شماره 192،(1395) مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی مرتضی براتی , محمدرضا صالحی مازندرانی , نصرالله امامی , کریم لویمی مطلق چکیده
سال 46، شماره 183،(1392) مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392 سمیه تکر چکیده
سال45 ، شماره 178،(1391) مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 177) سید محمد علی موسوی چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 178) سید محمد علی موسوی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) مقاله‌شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 173) جواد میزبان , سید محمد علی موسوی چکیده
سال45 ، شماره 177،(1391) مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی اقدس فاتحی , طاهره خوشحال دستجردی , محسن ابوالقاسمی چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) مقایسه الگوی برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی در کودکان با سندرم داون و کودکان طبیعی جهانگیری / روحی جهانگیری / روحی چکیده
سال 47، شماره 185،(1393) مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت حامد صافی , فرزاد قائمی , مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
سال 47، شماره 187،(1393) مقایسۀ تطبیقی فرّه ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا وحید رویانی , صفیه موسوی چکیده
سال 50، شماره 199،(1396) مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری سید علی محمودی لاهیجانی چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی زهرایی زهرایی چکیده
سال 52، شماره 204،(1398) ملاحظاتی دربارۀ ضبط و شرح برخی از بیت های کوش نامه محمود رضایی دشت ارژنه چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) ممدوحان دقیقی و نگاهی دیگر به تاریخ وفات او فتح الله مجتبائی چکیده
سال 48، شماره 188،(1394) منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی محمد جعفر یاحقی , زهرا روح الامینی چکیده
سال ۴۹، شماره 195،(۱۳۹۵) منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم) مهدی دهرامی چکیده
سال ۵۰، شماره ۱۹7،(۱۳۹۶) نشانه شناسی تقابل های دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهی نامة عطار (با محوریت ترجیحی رمزگان های «رازداری» و «افشاگری») ناهید نصرآزادانی , حسین آقاحسینی , سعید شفیعیون , سيده مريم روضاتيان چکیده
سال 46 ، شماره 180 (1392) نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری سعید زهره وند , مرضیه مسعودی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) نفوذ مولانا در شبه قارّه صافی صافی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی اکبر نحوی چکیده
سال 47، شماره 185،(1393) نقد زبان حماسی در خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی اصغر شهبازی , مهدی ملک ثابت چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی) سیدی سیدی چکیده
سال 46، شماره 183،(1392) نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال لیلا سیدقاسم چکیده
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام) امید ذاکری کیش چکیده
سال 51، شماره 202،(1397) نقدی بر مقالۀ «قرآن درست کردن (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی)» سید حسین فاطمی چکیده
سال 47، شماره 186،(1393) نقش خدایان ایلامی در شکل گیری تثلیث ایزدی هرمزد- میترا- آناهیتا ابوالقاسم اسماعیل پور , گلشن اسماعیل پور چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی چکیده
سال 48، شماره 191،(1394) نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی زهره اله دادی دستجردی , علیرضا عابدیان , مرتضی دولت آبادی چکیده
سال 46، شماره 183،(1392) نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی محمدرضا روزبه , قدرت اله ضرونی چکیده
سال 50، شماره 198،(1396) نگاهی انتقادی به ترجمه احوال مولانا جلال الدین بلخی در منابع متقدم و متأخر امیر سلطان محمدی چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه فرانک جهانگرد چکیده
سال 52، شماره 205،(1398) نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق) علی نورصبحی , محمدجعفر یاحقی , محمدرضا راشد محصل چکیده
سال 51، شماره 201،(1397) هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازی محمّد صادق خاتمی , سلمان ساکت چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) "هستی– داد" نخستین کتاب پارسی در هستی شناسی نصرالله پورجوادی چکیده
سال 47، شماره 187،(1393) همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (بررسی نسخه شناختی و تاریخی اثر و محتوای آن) جواد راشکی علی آباد , جواد عباسی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) همه تا درِ آز رفته فراز (یک معنی ناشناختۀ آز در داستان رستم و سهراب) ابوالفضل خطیبی چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت) رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی چکیده
سال 51، شماره 203،(1397) وجودشناسی پسامدرن در رمان «پیکر فرهاد» بر اساس نظریة مک هیل سیما پورمرادی , رضا صادقی شهپر چکیده
سال 50، شماره 198،(1396) وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی میلاد جعفرپور چکیده
سال 44،شماره 175 (1390) وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی محمدرضا آهنچیان , افسانه عبدلی چکیده
سال 50، شماره 196،(1396) ویژگی های اقلیمی در داستان نویسی آذربایجان رضا صادقی شهپر چکیده
سال 48، شماره 190،(1394) ویژگی های پری در منظومه های حماسی پس از شاهنامه رضا ستاری , سوگل خسروی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) ویژگیهای ساختاری و روایتی حکایتهای مشایخ در مثنویهای عطّار تقوی ، قدیریان تقوی ، قدیریان چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) پيکرکی همسانِ نوزاد ژاله آموزگار چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) پژوهشی در منابع و سبک خطیب تبریزی درکتاب صاحبعلی اكبری چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی صفرزاده صفرزاده چکیده
سال 47، شماره 186،(1393) پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاهِ نر آهو، تُخششِ کارزار) سجاد آیدنلو چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) پیشنهادی دربارۀ تصحیح و قرائت دو واژه از کارنامۀ اردشیر بابکان بر پایۀ قرینه ای در شاهنامۀ فردوسی چنگیز مولایی چکیده
سال 51، شماره 203،(1397) پیله های ظهور (بررسی جلوه های زنانه از منظر نقد زن محور در رمان طوبا و معنای شب) سیمین پناهی فرد , قدمعلی سرامی چکیده
سال 52، شماره 204،(1398) پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامه بايسنغری الهام رجبی نیازآبادی , فرزانه فرخ فر , آرش اکبری مفاخر چکیده
سال 51، شماره 201،(1397) پیکرگردانی در منظومه‌های فارسی حماسة رامایانا پریسا سلطانی , محمدکاظم کهدویی , محمد خدادادی چکیده
سال 52، شماره 205،(1398) چرخیات علی اکبر احمدی دارانی چکیده
سال45 ، شماره 178،(1391) چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) محمّد صادقی شهپر , رضا صادقی شهپر چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) چند بُن مایه و آیین مهمّ «ازدواج» در ادب حماسی ایران(با ذکر و بررسیِ برخی نمونه‌های تطبیقی) آیدنلو آیدنلو چکیده
سال45 ، شماره 178،(1391) چند یادداشت بر چهارمقالۀ نظامی عروضی رضا انزابی نژاد چکیده
سال 49، شماره 193،(1395) چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی) سید ایوب نقشبندی , میر جلال الدین کزازی , محمد علی داوود آبادی فراهانی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) چو آدینه هرمزدِ بهمن بود ... سجاد آیدنلو چکیده
سال 46 ، شماره 181 (1392) کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور فاطمه مقیمی , مهدی نیك منش چکیده
سال 48، شماره 190،(1394) کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه تیمور مالمیر , ناصر محبی چکیده
سال 52، شماره 204،(1398) کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان خسرو و شیرین شاهنامه نجمه حسینی سروری , محمود مدبری , محمد جعفری چکیده
سال45 ، شماره 178،(1391) کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات) خلیل‌الله افضلی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) کریمان کیست؟ بر پایة دستنویس هفت لشکر گورانی آرش اکبری مفاخر چکیده
سال 51، شماره 202،(1397) کند شدن لبه تیز رئالیسم با استفاده از «رئالیسم سمبولیک» در رمان «سووشون» طاهره کوچکیان , مصطفی گرجی چکیده
سال 47، شماره 184،(1393) کنش خواندن و انسان شناسی ادبیات: تصویری از اندیشۀ ولفگانگ آیزر بهزاد برکت چکیده
سال 47، شماره 186،(1393) کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی دربارة نام ایوان ضحّاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض و الانبیاء) چنگیز مولایی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) کولی در ادبیات فارسی ابوالفضل خطیبی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی فرزین غفوری چکیده
سال 47، شماره 186،(1393) گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی قدمعلی سرامی چکیده
سال 51، شماره 200،(1397) گُرگسار یا کَرگسار؟ محمّد جعفر یاحقّی چکیده
1 الی 370(از مجموع 370 مورد)