دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 160، بهار 1387 
4. تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی

صفحه 59-73

حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم


9. حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی

صفحه 137-147

کریمی دوستان ، ویسی کریمی دوستان ، ویسی