کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 46
1. ستیز تفسیری با روایات ملی و حماسی ایرانی

دوره 54، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-117

مجتبی مجرد


2. ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1399

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده


3. سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی

دوره 52، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 43-68

سید علی محمودی لاهیجانی


5. کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان خسرو و شیرین شاهنامه

دوره 52، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-71

نجمه حسینی سروری؛ محمود مدبری؛ محمد جعفری


6. نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق)

دوره 52، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-27

علی نورصبحی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محمدرضا راشد محصل


7. ممدوحان دقیقی و نگاهی دیگر به تاریخ وفات او

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-35

فتح الله مجتبائی


8. گُرگسار یا کَرگسار؟

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-53

محمّد جعفر یاحقّی


9. قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-90

سجاد آیدنلو


10. دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند)

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 259-270

اکبر نحوی


11. دربارة چند نام و لقب ترکی در شاهنامه

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 271-283

سیداحمدرضا قائم مقامی


12. فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی

دوره 49، شماره 2، بهار 1395، صفحه 21-51

سید علی محمودی لاهیجانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی


13. تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین

دوره 49، شماره 2، بهار 1395، صفحه 81-105

فاطمه زمانی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حسن اکبری بیرق


14. «جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)

دوره 49، شماره 2، بهار 1395، صفحه 131-141

محمدحسن جلالیان چالشتری


15. ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل

دوره 48، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-32

مهوش واحددوست


16. بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-62

علیرضا قاسمی؛ علیرضا نیکویی؛ رضا چراغی


17. کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه

دوره 48، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-79

تیمور مالمیر؛ ناصر محبی


18. بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی

دوره 48، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 113-139

وحید رویانی؛ منیره فرضی شوب


19. شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-48

محمود حسن آبادی


20. حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-86

سحر رستگاری نژاد؛ معصومه باقری


21. تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-108

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی


22. شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-140

شیرین صمصامی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


25. مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت

دوره 47، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 43-64

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی