آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز*

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

به سبب شباهتهای متعددی که میان درخت و کوه وجود دارد، سیمرغ شاهنامه از درخت ویسپوبیش به کوه البرز نقل مکان می‌کند. سیمرغ، سئن یا مرغو سئن اوستا در شاهنامه نیز حضور خود را با تفاوتهایی حفظ کرده است. اگر سیمرغ اوستا چهره ای آیینی و پذیرفته دارد. شاهنامه چهره ای اهریمنی را نیز در داستان اسفندیار به آن افزوده است آشیانه سیمرغ در اوستا بر درخت ویسپوبیش و در شاهنامه بر فراز کوه البرز است. پژوهشهای مربوط به شاهنامه و شناخت اساطیر ایران، به علل و عوامل تغییر مکان سیمرغ در شاهنامه (و متون تاریخی، فلسفی وعرفانی دوران اسلامی) توجهی نکرده و از آن درگذشته‌اند. مقاله حاضر نشان می‌دهد به سبب تأثیرات آیین مهر، حضور عناصر مهری چون خورشید و آب در داستانهای مربوط به سیمرغ، همسانی سیمرغ و عقاب‌ (یکی از پرنده‌های مهری) و نیز شباهتهای میان کوه البرز و درخت ویسپوبیش، سیمرغ اوستا و متون پهلوی در شاهنامه و سایر متون دوران اسلامی بر فراز کوه البرز آشیان گرفته است. اطلاق سئن به عقاب و سیمرغ، همسانیهای موجود میان این دو پرنده، یکی پنداشتن مهر و خورشید، شباهت آنها با سیمرغ، جاندار انگاری کوه، رشد آن چون درخت، مرکزیت، حضور عنصر هوم و آب در کنار کوه و درخت در اوستا و نشانه‌های موجود و مؤیّد در سایر فرهنگها به خصوص هند، اسباب و علل تغییرمکان آشیانه سیمرغ بوده است.
کلید واژه‌ها: اسطوره، اوستا، شاهنامه، سیمرغ، کوه البرز، درخت ویسپوبیش.

عنوان مقاله [English]

Simorgh shifting from the tree of Vispobish to Albors Mountain

چکیده [English]

Mountains and trees have many similarities. In this way, Simorgh of Shahnameh shifts from the tree of Vispobish to Alborz Mountain. If Simorgh has spiritual existence in Avesta, a devilish side has been added to it in Shahnameh. In Avesta, it lives on a tree, but in Shahnameh we find him on Alborz Mountain. All the researches done on Shahnameh and Iranian mythology did not pay any attention to the reasons of this shifting. The writer of this research studies the elements of Mithraism such as the sun and water in connection with the stories of Shahnameh and the similarities between Alborz and the tree of Vispobish and the reasons caused Simorgh’s shifting to Alborz Mountain.

Keywords: Myth, Avesta, Shahnameh, Simorgh, Alborz Mountain, Vispobish

CAPTCHA Image