بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

شخصیّتهای تاریخی از قهرمانان عمدة داستانهای حماسی، عاشقانه وتعلیمی بوده اند. یکی از این شخصیّتها بهرام گور است که نظامی پس از فردوسی به بهترین وجه و در قالب شخصیّتی آرمانی به وصف و ترسیم خصلتها، گفتار و رفتار او پرداخته است. رعیّت پروری، عدالت خواهی، شجاعت و دلاوری، خوش باشی، رامش جویی و ذوق شاعرانه، به گواه مورّخان اسلامی، از بهرام گور پادشاهی محبوب ساخته است. طولانی‌ترین داستان در شاهنامه بعد از خسرو انوشیروان، مربوط به زندگی بهرام است. نظامی نیز در چالشی با فردوسی، در منظومه ای مستقل به نام بهرام نامه یا هفت پیکر به شرح زندگی او پرداخته است. این دوشاعر با رویکردی خاص، زندگی او را تصویر کرده اند. در این گفتار به بررسی شخصیّت بهرام از نظر این دو شاعر می پردازیم.
کلید واژه ها: فردوسی، نظامی، شاهنامه، هفت پیکر، بهرام.

عنوان مقاله [English]

A comparative study of Bahram in Shahnameh and Haft Peykar

چکیده [English]

Historical characters are mostly heroes and protagonists that come from epics and romances. One of these characters is Bahram-e-Goor. He is the one that Nezami has best described his life after what Ferdowsi has writen. His justice, bravery and courage, being always cheerful and having a poetic taste, has made Bahram-e-Goor a popular king. The longest story in Shahnameh after the story of Khosrow Anooshirvan is the story of the life of Bahram. Nezami also in a secret challenge with Ferdowsi, has described the life of Bahram in a separate poem called Bahramnameh or Haft Peykar. These two poets have described the life of Bahramin a specific approach. The writers of this article, have analyzed the character of Bahram in the poetry of these two poets.

Keywords: Ferdowsi, Nezami, Shahnameh, Haft Peykar, Bahram.

CAPTCHA Image