سام‌نامه از کیست؟ *

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

سام نامه، حماسه‌ای عاشقانه است که از آن به عنوان آخرین حماسة ملّی ادب فارسی یاد می کنند. از زمان آغاز تحقیقات نوین در ادبیّات فارسی، پیرامون این اثر و نویسنده آن نیز پژوهشهایی صورت گرفته است که هر یک به گونه‌ای سعی کرده‌اند صحّت انتساب آن را به خواجوی کرمانی رد یا اثبات کنند. در این گفتار ابتدا تاریخچه این تحقیقات و استدلالهای نویسندگان درباره این اثر ذکر گردیده که نگارنده به همة این دلایل پاسخ گفته و انتساب سام نامه به خواجو را رد کرده است و سپس دلایلی مبنی بر تعلّق این اثر به ادبیات عامیانه ارائه کرده است.
کلید واژه ها: سام نامه، همای و همایون، خواجوی کرمانی، ادبیّات عامیانه.

عنوان مقاله [English]

Saam Naameh

چکیده [English]

Saam Naameh is an epic of love that is called the last national epic of Persian literature. Since the beginning of modern researches on Persian literature, several studies have been done on this epic and the authors all tried to either reject or conform the ascription of the text to Khajooy-e-Kermani. The writers of this article present a brief history of these arguments first and then according to their findings conclude that the epic belongs to the folklore

Keywords: Saam Naameh, Homaay and Homaayoon, Khajooy-e-Kermani, folklore.

CAPTCHA Image