خاستگاه و معانی واژة اعجم

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله کوششی است برای تبیین خاستگاه و معانی واژة اعجم. بدین منظور واژه نامه‌های فارسی و عربی مورد بررسی قرار گرفته و به آثار نظم و نثر توجّه شده است. نیز، آرا و نظریات ارائه شده دربارة این واژه از نظر دور نمانده اند و به‌خصوص با استناد به شواهدی معتبر از متون مختلف ادبی، تاریخی و تفسیری انگاره‌ای که در آن واژة اعجم فارسی و مشتق از نام جمشید ـ پادشاه اساطیری ایران ـ دانسته شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. واژه اعجم در اصل عربی و به معنای گنگ و غیر فصیح است که کاربرد فراوان آن برای ایرانیان موجب شده در دوره های بعد، از آن معنای غیر عرب و به ویژه ایرانی فهمیده شود.
کلید واژه‌ها: اعجم، عجم، جمشید، ملک جم، ادب فارسی و عربی

عنوان مقاله [English]

The origin and the meaning of the word A’jam (non-Arab)

چکیده [English]

The writers of the present article have tried to explain the origin and the meanings of the word A’jam. To achieve this purpose, the authors have consulted different Persian and Arabic dictionaries as well as different works of prose and poetry. The writers also tried to prove the suggestion that says this word is originally Persian and is derived from the name of Jamshid (the mythical king of Iran). But the results of the study show that the word A’jam is originally Arabic which meant non-eloquent and because of the high frequency of this word

CAPTCHA Image