بررسی مبانی تحوّل شعر فارسیدر سه دورة سنّت، مدرنیسم، پست مدرنیسم

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

شعر فارسی در تاریخ دراز مدّت حیات خود با تحوّلات بسیار گوناگونی رو به رو بوده و دوره‌های مختلفی را از حیث ویژگیهای زیبایی‌شناختی تحت عنوان شعر کلاسیک، مدرن و پست مدرن، پشت سر گذاشته است. این تحوّلات به طور عام در دو حوزة فرم (صورت) و محتوا صورت گرفته و بیشتر به صورت تحوّلاتی فوّاره وار اتّفاق افتاده است. ویژگیهای فرمی و محتوایی بر محور بنیادهای زیبایی شناختی فطری، پیوسته در حال دگرگونی و «شدن» بوده‌اند.
در این مقاله با طرح این سؤال که آیا می توان غیر از حوادث تاریخی و گسترة جغرافیایی، مبنایی فلسفی را در تحلیل تحوّلات ادبی جست و جو کرد، می کوشیم تا بنیادهای کمابیش ثابت زیبایی شناختی شعر فارسی را بررسی کنیم و فراز و فرود این سیر مستمر را با توجّه به مقوله های فرم و محتوا و سنّت و نوآوری نشان دهیم و مشخّص کنیم که شعر امروز فارسی، هم در بررسیهای در زمانی و هم در مطالعات همزمانی دارای تحوّلات فوّاره وار و در زیبایی شناسی از بن مایه های فطری کمابیش ثابت برخوردار است.

عنوان مقاله [English]

The study of principles of changes in Persian poetry in three periods of traditionalism, modernism and postmodernism

چکیده [English]

Persian poetry has always confronted great changes in different periods of classicism, modernism and postmodernism. These changes have generally occurred in two areas of form and content. The writers of the present article have tried to settle the issue that if they can find a philosophical basis for the in Persian poetry changes apart from historical events and geographical areas or no.

CAPTCHA Image