اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

در کتابهای تاریخی و جغرافیایی و ادبی، به فراوانی از نام مکانهای قدیمی و تاریخی یاد می شود، ولی به دلیل از بین رفتن آن آبادیها و مکانها و به دلیل تحوّل و تغییرنامها،گاهی مؤلّفان، مصحّحان و مترجمان این آثار، دچار لغزشهایی می شوند. در این مقاله برای چند نمونه از این نوع خطاها که مربوط به نامهای جغرافیایی آبادیهای ولایت بلخ قدیم است و در کتابهای سفرنامه ناصرخسرو، تاریخ بیهقی، نزهت القلوب، مسالک و ممالک اصطخری، تذکره جغرافیای تاریخی ایران، احسن التّقاسیم و قانون مسعودی راه یافته، توضیحاتی آمده و اصلاحاتی پیشنهاد شده است. این نامها عبارت است از سدره/ سه دره، کلان/ سمنگان، طالقان / طایقان، مَدر/ مادر، سیاهگرد / شاوکرد، رباط میله / مثله.

عنوان مقاله [English]

Correcting some mistakes in some literal, geographical and historical texts related to the area of Balkh

چکیده [English]

In literal, geographical and historical books, one can find the names of old and historical places. Writers, editors and translators sometimes make mistakes in recording the names of these places because of the destruction and ruining these places and/or changes in their names. The writers of this paper have explained and suggest some corrections related to historical and old places of Balkh region. To do this, the writers have studied historical texts such as: Safarname of Naser Khosrow, Ahsan-o-Taghaasim, Nozhat-0l-Gholoub, Ghaanune-Masoudi .Some of these names are: Sadra/sedarra, Kalan/Samangan, Talghan/Taighan, Madar/Maadar, Siyahgerd/Shawgerd.

CAPTCHA Image