جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

در ذهن و زبان مردم و آثار ادبی و تاریخی،‌ برخی اعداد هست که اهمیّت خاصّی دارند مثل سه، سی، شش، نه، دوازده، چهل، صد و هزار که آنها را اعداد کمال می‌خوانیم. همچنین گاهی هریک از این اعداد را یک شماره کم می‌کنند و عدد کوچکتر از اهمیّت خاصی برخوردار می‌شود مثل پنج یا نود و نه یا یازده، گاهی نیز اعداد خاص را یک شماره افزون می‌سازند و شمارة افزوده، اهمیّت ویژه‌ای می‌یابد مثل هفت، سیزده، ده، هزار و یک. به نظر می‌رسد این موارد با توجه به تعریف و کارکردهای اسطوره، بنیاد اسطوره‌ای داشته باشند. نگارنده با توجه به اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان،‌ معتقد است عدد کمال، شکل دیگری است از مرگ و پایان که موجب خلق و آفرینش مجدد است، تداوم زندگی و حیات را در کم گرفت و کاستن از شمار عدد کمال نشان می‌داده‌اند بدین مفهوم که هنوز چرخه به پایان نرسیده است اگر هم چرخه به پایان برسد دوباره چرخه‌ای نو آغاز می‌گردد. این مفهوم خلق دوباره را با افزودن یک شماره به عدد کمال نشان می‌دادند. مجموعة ‌این تلاشها و حرمت و تقدّسی که اعداد یافته‌اند صرفاً‌ برای تبیین اسطوره‌ای نبوده است، بلکه مهمترین کارکردش براندازی زمان و غلبه بر آن بوده است.

عنوان مقاله [English]

Numerical displacements of the creation myth of human being

چکیده [English]

In the mind, language and literature of all people, there are some significant numbers like three, thirty, six, nine, twelve, forty, one hundred and one thousand that are called numbers of perfection. Sometimes one digit is added to these numbers (and the result is seven, thirteen, ten and one thousand and one) or is subtracted from them (and the result is five, ninety nine or eleven) and the outcome becomes very significant. It seems that these cases have mythological base. Referring to the myth of creation, the writer of the article believes that the number of perfection is another form of death and termination that causes recreation. The continuation of life is shown by subtracting from the numbers of perfection, which means, the cycle has not terminated yet, and even if a cycle is terminated, another is being created. Recreation is shown through adding a figure to the numbers of perfection. The significance of all these numbers has not been in presenting the myth but in defeating the time.

CAPTCHA Image