بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

خلاصة المناقب، خلاصة مناقب العارفینِ شمس الدّین احمد افلاکی است که احمدبن محمود ملقّب به معین الفقرا (صاحب تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا) مرید جلال الدّین ابوالفتح محمّدبن محمّدبن محمود الحافظ البخاری (خواجه محمّد پارسا) از این کتاب فراهم آورده است. ارزش این متن به مطالبِ افزوده ای است که گردآورنده برای نخستین بار از اقوال مولانا جلال‌الدّین محمّد به کتاب علاوه کرده؛ ضمناً حکایتهای مهم و زیبایی را نیز انتخاب نموده است. در این مقال پس از معرفی متن و سابقة آن، به شناساندن احمدبن محمود و مرادش و عصر زندگی ایشان و سپس برای اولین‌بار به تصحیح بخشی پرداخته شده که معین الفقرا از سخنان مولانا به متن افزوده است.

عنوان مقاله [English]

A newly found section of Maulana’s speeches in Kholaasat-ol-Managheb

چکیده [English]

Kholaasat-ol-Managheb, is the summary of Manaagheb-al-Aarefin written by Ahmad-Ibne- Mahmood known as Mo’een-al-Fogharaa. The value of this text lies in the parts that have been added to it from Mawlana’s speeches. It also contains some interesting tales. The writer of this article first introduces the text and its background; he then introduces Ahmad-Ibne- Mahmood and his era. In this paper, the writer, for the first time has corrected the section that Mo’een-al-Fogharaa has added to the text from Mawlana.

CAPTCHA Image