تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

محقّقان بر این باورند که افراد در فرهنگهای مختلف برای یادگیری زبان از سبکهای ادراکی خاص بهره می‌گیرند. مقالة حاضر، براساس تحقیقی تجربی به شناسایی سبکهای غالب یادگیری ادراکی در بین زبان‌آموزان ایرانی می‌پردازد. نتیجة سالها تجربة آموزش نشان می‌دهد هنگامی‌که هوش غالب خود را با سبک ترجیحی یادگیری همراه می‌کنیم برای یادگیری و کسب مهارتهای لازم در شرایط مطلوبتری قرار می‌گیریم. از این‌رو برای تعیین رابطه فرهنگ و سبک غالب یادگیری از پرسشنامه رید (1987) که شامل 30 سؤال در شش زیرگروه سبکهای دیداری،‌ شنیداری، حرکتی،‌ لامسه‌ای، انفرادی و گروهی است استفاده گردید. پس از محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، 400 نفر دانشجو که در دانشگاههای تهران و مشهد و برحسب دسترسی آسان در چهار رشته ادبیات انگلیسی، علوم انسانی، پزشکی و مهندسی تحصیل می‌کردند به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روشهای آماری آزمون t و تحلیل واریانس و نهایتاً آزمون شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر به‌دست آمد:
الف) سبکهای غالب یادگیری در فرهنگ ایرانی، سبکهای لامسه‌ای و حرکتی هستند؛
ب) تفاوت معناداری بین جنسیت، سن و سطح بسندگی و استفاده از سبکی خاص مشاهده نگردید. گرچه زنها به نسبت مردان از سبک شنیداری بیشتری بهره بردند.

عنوان مقاله [English]

The role of culture in perceptual learning styles

چکیده [English]

The major aim of this article is to determine the role of culture in perceptual learning style (PLS) preferences of Iranian English learners, in order to minimize teacher-student style conflict in the classroom. To do this, 400 university students from different fields of study were selected from Allameh Tabatabaee University in Tehran, Ferdowsi University of Mashhad and Mashhad University of Medical Sciences. The subjects were asked to answer Reid’s questionnaire (1987) which was designed to specify 6 types of learning styles including: visual, auditory, tactile, kinesthetic, individual and group. The results indicated that: (a) the subjects mostly drew on tactile and kinesthetic styles and had the least preference for the individual style of learning. (b) No meaningful association was found between gender, age, proficiency and preference for certain style.

CAPTCHA Image