نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

معیار فصاحت نزد بیشتر زبان‌شناسان و علمای بلاغت در زبان عربی مبتنی بر دو عنصر زبان و مکان بوده و به معیارهای درونی واژه‌ها، نظم درونی، نوع حروف، هم‌نشینی، همگنی، تنافر و قدرت تأثیر آن توجه نداشته‌اند. البته علمای بلاغت با زبان‌شناسان در کارکرد واژه با هم اختلاف داشتند؛ یعنی زبان‌شناسان به سلامت و زیبایی واژه توجه داشتند، ولی علمای بلاغت به ترکیبها و روانی واژه‌ها و سازگاری حروف و کلمات با هم عنایت داشته‌اند.

عنوان مقاله [English]

(A linguistic approach)The criticism of the principles of eloquence

چکیده [English]

For many linguists and scholars, the criterion of eloquence in Arabic language is based upon the two elements of language and place and they have ignored internal criteria of words, internal order, kinds of letters, collocations, assonance, dissonance and the power of their impact. The fact is that, linguists and the scholars of eloquence were of different opinions about words. It means that linguists noticed to the beauty and correctness of words, while scholars of eloquence were considering both the combinations and fluency of words and letters.

CAPTCHA Image