بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

از میان انواع آثار منثور مکاتبات درباری از جهات گوناگون شایستة تحقیق و مطالعه هستند. در این جستار یکی از مکاتبات سیاسی مسعود غزنوی به ارسلان‌خان قراخانی که ابوالفضل بیهقی آن را نوشته و در کتاب وی نسخة کامل آن ثبت شده است، با استفاده ازسه مؤلّفة‌ فرکلاف تحلیل و توانایی نویسنده در پردازش مناسبات قدرت بررسی شده است. بیهقی در این نامه با گزینش دقیق واژه‌ها و به کارگیری ساخت معلوم و مجهول و وجهیّت اخباری سعی دارد قدرت مسعود غزنوی را - حتّی در شرایط بحرانی پس از شکست دندانقان- نشان دهد. تحلیل این نامه بسیاری از شگردهای زبانی بیهقی را در تبیین روابط سیاسی روشن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Letter of Mas'ud I of Ghazni to Arsalan Khan in Tārīkh-i Bayhaqī Using Fairclough's Critical Discourse Analysis

نویسندگان [English]

  • mohaddeseh qodsi
  • Dr.mohammad-Jafar Yahaqghi
  • Dr.mah -dokht Pour khaleghi
چکیده [English]

Critical discourse analysis has proved to be of great help in analyzing the form and meaning of literary works. Certain scholars such as Norman Fairclough have greatly improved such studies. The present study deals with one of the political letters of Mas'ud I of Ghazni to Arsalan Khan written by his secretary Abul-Fazl Bayhaqi. The complete version of the letter has been recorded in Bayhaqi’s history. Using Fairclough's method, the article tries to study power relations. In this letter, Bayhaqi carefully employs diction, grammatical structure (e.g. active and passive voices), and modality to show the king’s power even after his Dandanghan failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tārīkh-i Bayhaqī
  • Mas'ud I of Ghazni
  • Arsalan Khan
  • letter
  • critical discourse analysis
  • Fairclough
CAPTCHA Image