آسیب‌شناسی در مقاله‌های فارسی ناصرخسرو پژوهی از سال 1300تا 1393

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رشد کمّی مقاله ‌نویسی در سال ‌های اخیر، باعث شده است از کیفیت علمی مقاله‌ ها کاسته شود. گاهی رعایت معیارهای مربوط به ساختار یک مقاله به ضعف محتوا انجامیده است و گاهی توجه به صرفِ محتوا و غافل ماندن از ساختار، باعث کاستی ‌هایی در چهارچوب علمی مقاله ‌ها شده است. در حوزه ناصرخسرو پژوهی نیز با بازخوانی و نقد مقاله ‌های نوشته شده، کاستی ‌هایی از نظر ساختاری و محتوایی مشاهده می‌شود که شناخت و بررسی آنها می‌تواند به محققان برای اتخاذ رویکرد اصلاحی کمک کند. در این مقاله آسیب‌ های مقاله ‌های سال‌های 1300 تا 1393 حوزۀ ناصرخسرو پژوهی بررسی شده و درنهایت نتایجی مانند مناسب نبودن عنوان و موضوع مقاله در بعضی موارد، ناقص بودن ساختار و روش علمی مقاله، مطابق نبودن رشد کمی و کیفی مقاله ‌ها، یک‌جانبه نگری و باقی ماندن ابهامات در خصوص جنبه ‌هایی از زندگی و افکار ناصرخسرو به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Pathology of Published Persian Articles on Nasir Khusraw from 1921 to 2014

نویسندگان [English]

  • Kazem Golbaf
  • Abolghasem Ghavam
  • Mohamad Taghavi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

1. Introduction
Nasir Khusraw is one of the greatest poets, writers and thinkers of Persian literature whose work has been of many researchers' interest. Lots of papers have been produced about his works and his thoughts. There has been a significant rise in essay writing during the recent years in Iran due to various reasons, such as the development of university centers and the importance of research studies. Considering and analysis of the hug bunch of published articles would provide the content and structure strengths and weaknesses. Recognizing the pathology leads to the correction of the approaches writers used in essay writing. It is a positive step towards the qualitative improvement of eligible principled research.
Many researches have been conducted on Naser Khusraw. Systematic and critical review of the researches would show shortcomings of the structure and content. Identifying and explaining these shortcomings will help the researchers of the field to avoid mistakes like unreasoned repeated works. Therefore, the research quality of the articles will be improved.
2. Review of Literature
Essay writing is considered a very important task in academic and university centers due to its special features. Today, essays are used as the key tool for presenting the results of important studies or academic research. A new subject has recently been developed called essayology and critical descriptive criticism due to the importance of essay writing and its specific features.
Essayology improves subjects like the diagnosis of damages and strengths, organizing, subject determination, defining the background and the subject, originality and avoiding parallel work. This will simplify the research process and results in time management and the saving of money.
There has never been research done on the assessment of papers in the field of Nasir Khusraw; however, there are articles available about other poets, writers or other essayology subjects along with critical descriptive criticisms, such as Encyclopedia of Sa'di Studies by Kavoos Hasanli, Encyclopedia of Nizami Gəncəvi Studies by Zeynab Norouzi and a Ph.D. thesis called “A critical descriptive essayology on Ferdowsi up to 1991” by Zohreh Seyyed Yazdi.
3. Method
This research aims to study 336 articles on Nasir Khusraw published during 1300-1393 in different Persian magazines and periodicals. The study applies critical descriptive criticism in order to study the papers structurally and contextually with the ultimate aim of contributing to Nasir Khusraw studies.
In this article, structural damage such as inappropriate title as compared to the subject, incorrect academic structure, lack of attention to the original or previous sources, not regarding the principles of reference writing and the existence of writing bugs are studied along with content damage such as the quantitative growth of articles as compared to qualitative growth, paying attention to marginal issues which are out of the main subject, personal commentaries on the text of Nasir Khusraw, unilateral actions and decisions, and lack of subject variety.
4. Results and Discussion
After studying the published papers on Nasir Khusraw from 1991 to 2014 structurally and contently, some defects were found. On the whole, the articles have a high frequency from the quantitative approach, whereas they face content problems and the damage like parallelism, unilateralism and lack of subject variety and focus on Nasir Khusraw’s poems from the qualitative approach.
5. Conclusion
The results reveal that most of the research done before the 90s are not qualified with today’s academic approaches of university periodicals and publications. Lack of attention of most writers to previous studies of the cases has led to parallel works, repetitions, unilateralism on his poems and to other defects in other areas of Nasir Khusraw studies accordingly.
It is ultimately recommended to writers who are interested in Nasir Khusraw studies that they pay more attention to research background and be careful to avoid parallel works. Subject variety must also be considered so that all fields be equally studied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • NaserKhosrow
  • article
  • Pathology
  • Research
  • Structure
  • content
ابوالحسنی نیارکی، فرشته. (1392). «وجه وجه دین». کتاب ماه ادبیات و فلسفه. ش 67. فروردین ماه. صص 23-24.
اشرف زاده، رضا. (1386). «ناصرخسرو و تأویل مناسک حج». فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. ش 14. صص 67-84 .
اصفهانی عمران، نعمت و پورزاد، سمیره. (1393). «مفاهیم عربی و قرآن در قصاید ناصرخسرو». فضلنامه ادبیات تطبیقی. دوره هشتم. ش 30. صص 113-127.
افسرده، مرتضی. (1374). «جلوه‌های شاعری ناصرخسرو». فرهنگ، ش 16. صص 153-160.
امیری، منوچهر. (1353). «آیا سفر نامۀ ناصرخسرو تلخیصی است از متن مفصل ترجمه». مجموعه مقالات کنگرۀ بین المللی ناصرخسرو در سال 53. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ اول 1394. صص 71-82 .
امین، سید حسن. (1351). «اشتهار ناصرخسرو به علوی بودن». هلال. ش 122. صص 37-39.
امین، سید حسن. (1355). «بینش فلسفی ناصرخسرو». نگین، ش 133. صص 14-16.
ایرج پور، محمد ابراهیم؛ غنی آذر، مصطفی. (1393). «بازتاب محیط زیست و درختان در دیوان ناصرخسرو». اولین همایش‌های محیط زیست دانشگاه پیام نور اصفهان.
ایمانیان، حسین. (1393). «خطاب استدلالی در شعر ناصرخسرو قبادیانی و کمیت بن زید اسدی». ادبیات تطبیقی. نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان. ش 11. صص 1-23.
آقا حسینی، سید محمد. (1382). «شیوه‌های بلاغی در شعر ناصرخسرو». نامۀ پارسی ش 29. صص 7-26.
باباصفری، علی اصغر. (1384). «طنز در اشعار ناصرخسرو». مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،.ش 42و 43. صص 123-144.
ثقفی، رضا. (1373). «نگاهی نو به سفر نامه ناصرخسرو». کلک. ش 58و 59. صص 231-243.
جعفری، مریم و... . (1391). «بیان ضرورت علم در تألیف و آثار ناصرخسرو». حافظ، ش 96. صص 54-61.
حسین زاده مهرجردی، سعیده و ذبیح نیا عمران، آسیه. (1394). «بررسی معماری استحکامات در سفر نامۀ ناصرخسرو». فضلنامه ی پژوهش‌های ادبی و بلاغی، سال اول، ش 4 . صص 112-120.
حیدری، حسن. (1391). «سبک فردی ناصرخسرو». ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی، پنجم و ششم دی ماه.
خان محمدی، علی اکبر. (1377). «طنز در اشعار ناصرخسرو». فصلنامۀ سنجش و پژوهش، ش 13-14. صص 233-241.
دبیر سیاقی، محمد. (1353). «نکته‌ای چند دربارۀ سفر نامه و مسیر ناصرخسرو». مجموعه مقالات کنگرۀ بین المللی ناصرخسرو در سال 53، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول 1394. صص 147-156.
دبیران، حکیمه و دروارن، امیر. (1393). «سکته عروضی درشعر ناصرخسرو». سبک شناسی نظم ونثر فارسی (بهارادب). صص 251-266.
رجبی، محمد. (1380). «زندگی و اندیشه‌های ناصرخسرو». مجموعه مقالات اسماعیلیه. مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب . صص 401-448.
رزاق شبستری، سولماز. (1392). «دنیا در پهنۀ اشعار ناصرخسرو» . پژوهش‌های علوم انسانی. سال چهارم، ش 22 . صص 33-56.
زکی، محمدعلی. (1376). «برسی جامعه شناختی سفرنامۀ ناصرخسرو». کیهان فرهنگی. ش 135. صص 67-69.
سلطانی، رامین. (1378). «چهرۀ ناصرخسرو در سفر نامه». ایران شناخت. ش 13. صص 14-25.
سلمی، عباس. (1367). «چندنکته در دیوان ناصرخسرو». جستارهای ادبی. ش 79. صص 119-128.
شهیدی، جعفر. (1353). «افکار و عقاید کلامی ناصرخسرو». یغما. ش 317و 318. صص 638-645.
صفری، جهانگیر و... . (1391). «نگاهی به بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی». ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی، پنجم و ششم دی ماه.
ضیاء نور، فضل الله. (1361). «اندیشه‌های فلسفی ناصرخسرو». مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورۀ دوم، ش 1. صص 263-280.
طاهری مبارکه، غلام محمد. (1375). «ایران و اسطوره های ایرانی درشعر ناصرخسرو». آشنا، ش 29. صص 51-57.
طاهری مبارکه، غلام محمد. (1376). «آب در اندیشۀ ناصرخسرو». کیهان فرهنگی، ش 137. صص 13-14.
عباسی، رضا و صلاحی، عسکر. (1392). «بررسی دیدگاه ناصرخسرو در باب مردم عامه». هشتمین همایش بین المللی انجمن زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان. صص 13-15.
علوی مقدم، محمد. (1355). «بلاغت در شعر ناصرخسرو». یادنامۀ ناصرخسرو. ص.ص 365-382.
عید گاه طرقبه‌ای، وحید. (1386). «شرحی دیگر بر دیوان ناصرخسرو». جهانکتاب. ش 225، 224و 226. صص 40-43.
فتوحی، محمود. (1389). آیین نگارش، چاپ اول. انتشارات سخن. ص 162و 169.
قبادیان، رحیم. (1376). «نگاهی نو به روزگار ناصرخسرو». نامۀ پارسی. ش 6. صص 86-108.
کولی، امیر فیروز. (1354). «حکیم ناصرخسرو». یغما. ش 319. صص 48-51.
گلرخ ماسوله، اسماعیل. (1387). «سفرهفت سالۀ ناصرخسرو، هجرت فکری و اعتقادی». کتاب ماه ادبیات، ش 14. ص.ص 11-22.
گلی آیسک، مجتبی. (1393). «روش بیان آموزه‌های دینی، عقلی و علمی در مهم‌ترین اشعار دیوان ناصرخسرو». کنگرۀ بین المللی فرهنگ و اندیشۀ دینی. صص 1436-1450.
محقق، مهدی. (1340). «علوی بودن ناصرخسرو». یغما. ش 153. صص 35-41.
محقق، مهدی. (1347). «ناصرخسرو و نسبت روحانی او». وحید. ش 61. صص 39-46.
مژده، علی محمد. (1353). «حکیم ناصرخسرو و فلسفۀ او». مجموعه مقالات کنگرۀ بین المللی ناصرخسرو درسال 53، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد چاپ اول. صص 389-398.
مسکری، یوسف. (1373). «مبارزی از دیار بلخ». ادبستان فرهنگ و هنر ش 54. صص 36-37.
مسکوب، شاهرخ. (1368). «منشأ و معنای عقل در اندیشۀ ناصرخسرو». ایران نامه، ش 27. صص 405-429.
مشتاق مهر، رحمان. (1377). «نقد شعرغنایی وغزل ازدیدگاه ناصرخسرو». کیهان اندیشه، ش 77. صص 137-152.
موسوی، سیده زهرا؛ ذوالفقاری، محسن. (1384). «نقد شیوه‌های تأثیر پذیری در شعر ناصرخسرو». فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ش 3. صص 57-78.
وزیری، سعید. (1377). «جستاری دربارۀ زندانی یمگان دره». رشد معلم، ش 134. صص 34-35.
وزیری، سعید. (1378). «درخت آسوریک در لفظ دری در قصیده ناصرخسرو». رشدمعلم، ش 142. صص 38-39.
وزین پور، نادر. (1358). «دلایل منطقی ناصرخسرو برای تغییرمذهب خود چه بود؟». مجلۀ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ش 99 و 100. صص 128-148.
یلمه ها، احمد رضا. (1388). «تصحیح چندبیت از دیوان ناصرخسرو». گوهر گویا. ش 10. صص 137-149.
یلمه ها، احمد رضا .(1370). «ناصرخسرو مظهر خرد و بیداد گری». آشنا. ش اول. صص 32-36.
CAPTCHA Image