جـلـوه‌هـای اروس در نـوسـروده‌هـای فـروغ فـرخـزاد

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

نوسروده‌های فروغ فرخزاد، به شکل کم‌سابقه‌ای از جلوه‌های هنری اروس سود جسته است؛ تن‌کامگی و تصاویر مربوط به آن با بسامد بالا، نه صرفاً برای انتقال تصاویر تغزلی، بلکه اغلب برای بازنمایی تجربۀ درکی عمیق از پدیده‌های دنیای پیرامون شاعر است؛ جلوه‌های این بسامد در چهاردستۀ کلی پیشنهاد شده است: 1. پرسونیفیکیشن جنسیتی 2. لیریسم جنسی 3. اندام‌پردازی 4. فرویدیسم. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که جلوه‌های اروس با توجه به عواطف تغزلی، قابلیت‌های ایماژیک، زنانگی متن و انسان‌وارگی جنسی طبیعت بی‌جان، به زندگی شاعر معنایی تپنده و زایا بخشیده است؛ گویی زنانگی فروغ جهانش را رنگ بخشیده است. تمام تجربه‌های تلخ و شیرین شاعر از رهگذر زنانگی او قابل تفسیر و درک می‌شود. نیز شاعر افکار یأس‌آلود و مرگ‌اندیشانه‌اش را در پشت تصاویر اروتیک، ضمیمۀ زندگی معمول و روزانه‌اش کرده است تا یکسانی و جدایی‌ناپذیری این دو متضاد را در انسان به نمایش بگذارد. ما برآنیم تا این اشکال کم سابقه را با نمونه‌های برجسته و تأثیرگذار از دو مجموعۀ شعر «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» بررسی و تحلیل کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Eros in Forough Farrokhzad’s New Poems

نویسندگان [English]

  • Hossein Taheri 1
  • Vida Dastmalchi 2
1 PhD in Persian Language and Literature, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor in Persian Language and Literature, Shahid Madani University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Forough Farrokhzad has used in her new poems the artistic manifestaions of Eros in a unique way. Eroticism and its related high frequent images are not merely used to convey lyrical images, but to represent the experience of a deep understanding of the phenomena of the world around the poet. The manifestations of this frequency are suggested in four general categories: gender personification (Adding the quality of masculinity and femininity to inanimate objects and nature), sexual lyricism (Experience of maturity and personal love of the poet with passion and enthusiasm, in the form of images), human body (Female organ symbolizes female role or influence), and Freudianism. (Interpretation of the poet's relationship with himself, others and the universe based on the female instinct). The study concluded that the manifestations of Eros, considering the lyrical emotions, image abilities, femininity of the text and sexual humanity of the inanimate nature, have given a pulsating and fruitful meaning to the life of the poet. It is as if Farrokhzad’s femininity has made her world meaningful. All bitter and sweet experiences of the poet can be interpreted and understood through her femininity. The poet has also brought his despairing and mortal thoughts behind his erotic images to his ordinary and daily life to show the similarity and inseparability of these two opposites in man. The study aimed at examining and analyzing these unique forms with prominent and influential examples from the two collections of poems Another Birth (تولدی دیگر) and Let’s Believe in the Beginning of the Cold Season (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eros Forms
  • Forough Farrokhzad
  • New Poems
آریان پور، ا.ح. (1357 ). فرویدیسم. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی با همکاری انتشارات امیرکبیر.
اسماعیل‌پور، ابوالقاسم. (1387). اسطوره بیان نمادین. تهران: سروش.
افلاطون. (1381). ضیافت. ترجمه محمود صناعی. تهران: جامی.
آبشیرینی، اسد. (1396). «بررسی تقابل عشق و مرگ در ساختار شعر فروغ فرخزاد». شعر پژوهی. دانشگاه شیراز. شماره33، 1-24.
باباچاهی، علی (1386). شعر امروز، زن امروز. تهران: ویستار.
بازرگانی، بهمن. (1381). ماتریس زیبایی. چاپ اول. تهران: اختر.
باقی‌نژاد، عباس. ( 1385). «فروغ فرخزاد شاعر عاطفه و شکست». ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی. دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب. دوره دوم، شماره دو، 1-17.
پورافکاری، نصرت‌الله. (1373). فرهنگ جامع روانشناسی-روانپزشکی. تهران: فرهنگ معاصر.
جلالی، بهروز. (1372). جاودانه زیستن و در اوج ماندن. تهران: مروارید
حسن‌لی، کاووس. (1386). گونههای نوآوری در شعر معاصر. تهران: ثالث.
حقوقی، محمد. (1376). شعر زمان ما: فروغ فرخزاد. تهران: نگاه.
خالقی مطلق، جلال. (1375). «تن‌کامه‌سرایی در ادب فارسی». نشریه ایران‌شناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. سال هشتم. شماره نخست، 15-54.
زرقانی، سیدمهدی. (1387). چشمانداز شعر معاصر ایران. تهران: ثالث.
شفیعی‌کدکنی، محمدرضا. (1390). با چراغ و آینه. تهران: سخن.
شمس‌تبریزی، محمدبن‌علی. (1384). مقالات. تصحیح: محمدعلی‌موحد، تهران: خوارزمی.
شمیسا، سیروس. (1381). شاهدبازی در ادبیات فارسی. تهران: فردوس.
فرخزاد، پوران. (1381). کسی که مثل هیچ‌کس نیست (دربارۀ فروغ فرخزاد). تهران: کاروان.
فرخزاد، فروغ. (1377). ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. تهران: مروارید.
. (1353). تولدی دیگر. تهران: مروارید.
فروید، زیگموند. (1343). سه رساله دربارۀ تئوری میل جنسی. ترجمه: هاشم رضی، تهران: آسیا.
فوکو، میشل. (1391). اراده به دانستن. ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، تهران: نی.
قاآنی شیرازی، حبیب‌الله. (1336). دیوان شعر. کوشش: محمدجعفر محجوب، تهران: امیرکبیر.
گریمال، پیر. (1391). فرهنگ اساطیر یونان و رم. ترجمه: احمد بهمنش، تهران: دانشگاه تهران.
مالینوفسکی، برانیسلاو. (1392). غریزۀ جنسی و سرکوب آن در جوامع ابتدایی. ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: ثالث.
مشرف آزاد تهرانی، محمود. (1376). پریشادخت شعر (دربارۀ فروغ فرخزاد)، تهران: ثالث.
محمودی، مریم، راضیه جمشیدی. (1396). «بازتاب کهن‌الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد». پژوهشنامۀ ادب غنایی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. شماره28، 153-168.
مختاری، محمد. (1378). انسان در شعر معاصر، تهران: توس.
مرادی کوچی، شهناز. (1384). فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز، تهران: قطره.
نیکبخت، محمود. (1373). از گمشدگی تا رهایی (شعر و زندگی فروغ فرخزاداصفهان: مشعل.
CAPTCHA Image