حماسه نو در شعر شاملو

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

شعر نو حماسی از جمله جریان های عمدة شعر معاصر است که ویژگی های حماسی آن متناسب با شرایط تاریخی دگرگون شده است. احمد شاملو درخشان ترین چهرة این جریان است که ویژگی‌های حماسی شعرش چشمگیرتر از دیگرشاعران معاصراست. در این پژوهش برای توصیف دگرگونی حماسه، متناسب با نیازهای بیانی تازه، ویژگی‌های حماسی شعر شاملو به عنوان نمونه ای از حماسة نو، به دو دسته تقسیم شده است: ویژگی‌های محتوایی (بینش آرمانی، نگرش اومانیستی، عاطفة جمعی، شکل روایی، اسطوره پردازی، عنصر پهلوانی، درونمایه جدال خیر و شر) و ویژگی های زبانی (گزینش واژگان و ترکیبات متناسب با درونمایة حماسی، کهنگی ترکیبات و ساختارهای نحوی، تصاویر اسطوره ای، تصاویر جنگ افزارها، فضاسازی های حماسی، ایجاز، اغراق، تضاد، تناسب، موسیقی با شکوه حماسی). در این بررسی به این نتیجه رسیده‌ایم که شاملو با حفظ ماهیت خاص شعر خود، شعر حماسی سروده و ویژگی های شعر حماسی او می‌توانند شاخصه های مهمی در شناخت شعر نو حماسی باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Epic in Shamloo's Poetry

نویسنده [English]

  • soussan jabri
چکیده [English]

New epic poetry is a modern version of the mainstream epic tradition whose features have changed to meet the requirements of modern taste. The most outstanding poet in employing this form is Ahmad Shamloo, one of the most renowned contemporary Iranian poets. To highlight the changes in the content and formal linguistic features of the traditional and new forms of epic, the present study compares the stylistic aspects of the Shāh-nāme with Shamloo’s poetry to reveal how the “passage of time” can account for such changes. Shamloo has composed his epic within the framework that can typically be termed as “Shamloo”esque. Shamloo’s characteristic epic features are reflected both in content and form. With regard to content, Shamloo’s poetry is characterized by: idealism, humanism, collective feelings, narrative form, myth-making, heroic elements, and the battle between the forces of good and evil. The formal linguistic features include: diction, “epic combination” of lexical items, old syntactic structures, mythical images, images of weaponry, epic atmosphere, brevity of expression, hyperbole, antithesis, taxis, and splendid music. These features can be viewed as important elements in the new epic form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epic
  • Ferdowsi
  • Transformation
  • new epic poem
  • Ahmad Shamloo
CAPTCHA Image