گونه‌شناسی نقد ادبی در نشریة ارمغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22067/jls.2023.79078.1371

چکیده

با شکل‌گیری و انتشار مطبوعات از میانة دورة قاجار، بخشی از محتوای مطبوعات به مطالب و موضوعات ادبی اختصاص پیدا کرد و اندک‌اندک مجلات تخصصی در زمینة ادبیات در ایران شکل گرفت. یکی از حوزه‌هایی که نشریات ادبی به آن پرداخته‌اند، انتشار مقالاتی دربارة نقد متون ادبی بود. هر نشریه‌ای با توجه به رویکرد گردانندگان، به یک یا چند گونة ادبی توجه می‌کردند و آثار ادبی را بر آن اساس مورد بررسی و نقد قرار می‌دادند. نشریة ارمغان که از بهمن‌ماه 1298 در تهران با مدیریت حسن وحیددستگردی تا اسفندماه 1357 منتشر شد، یکی از نشریات تخصصی ادبیات در ایران است که قریب به شصت سال منتشر گردید و مقالات گوناگونی در حوزه نقد ادبی منتشر نمود. در پژوهش حاضر با بررسی تمامی شماره‌های نشریه از سال 1298 تا 1357 گونه‌ها و جریان‌های نقد ادبی نشریه به دست آمده است. بر همین اساس از میان 183 مقالة به دست آمده از نشریة ارمغان، طی 9 گونة عمده دسته‌بندی شده‌اند که از میان آن‌ها، گونة مطالعات تطبیقی با 59 مقاله و چهار رویکرد یکی از گونه‌های پر بسامد در نشریه ارمغان است که هدف آن تثبیت جایگاه ادبیات فارسی در میان ادبیات ملل بوده است. پس از آن به ترتیب نقد گونة ادبی با 31 و نقد زبانی با 27 مقاله و نقد بلاغی با 22 مقاله از پربسامدترین گونه‌های نقد در این نشریه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of Literary Criticism in Armaghan Magazine

نویسندگان [English]

  • yahya talebian 1
  • narges salehi 2
  • mahdi mohabbati 3
1 Professor, Department of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of humanities , University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

With the formation and spread of the press from the middle of the Qajar period, the press devoted part of their content to literary topics, and specialized literary magazines were gradually took shape in Iran. One of the sections that literary publications included was critiques of literary texts. In line with the editors' approach, each publication focused on one or more literary genres and reviewed and critiqued the literary works accordingly. Armaghan magazine, which was published in Tehran under the management of Hassan Vahid Dastgerdi from January 1920 until February 1979, was a specialized literary magazine that was published for approximately sixty years in Iran and included various articles on literary criticism. Examining all the issues of the magazine from 1920 to 1979, the present study analyzed the types and currents of literary criticism in the magazine. The 183 articles found in the magazine were categorized into 9 major types, among which ‘comparative studies’, with 59 articles and four approaches, was the most frequent type of criticism in Armaghan magazine, which aimed to establish the position of Persian literature within the world literature. Next, ‘literary genre criticism’, with 31 articles; ‘linguistic criticism’, with 27 articles; and, ‘rhetorical criticism’, with 22 articles, were among the most frequent types of criticism in the said publication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary Currents
  • Literary Criticism
  • Literary Publications
  • Armaghan Magazine
CAPTCHA Image