دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، بهمن 1391 

مقاله پژوهشی.

آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

صفحه 1-24

مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی