دوره و شماره: دوره 46، شماره 1 - شماره پیاپی 180، خرداد 1392