دوره و شماره: دوره 50، شماره 2 - شماره پیاپی 197، شهریور 1396 
بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر

صفحه 57-74

علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر؛ فاطمه ذوالفقارزاده


اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور

صفحه 75-98

مهشید نیک فر؛ سمیرا بامشکی؛ محمدجواد مهدوی