دوره و شماره: دوره 55، شماره 1 - شماره پیاپی 216، خرداد 1401، صفحه 1-166 

جستارهای نوین ادبی

کارآوا به منزله نوع ادبی

صفحه 53-81

سعید شفیعیون؛ تکتم بهرامی؛ محمد جعفری قنواتی