دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، زمستان 1387 
2. نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه

صفحه 25-48

اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی


3. ستی و بازتاب آن در ادب فارسی

صفحه 49-74

بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان