دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، زمستان 1388 

مقاله پژوهشی.

1. مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا

صفحه 1-26

پورنامداریان پورنامداریان؛ بامشکی بامشکی


8. هالة ارزشی واژگان

صفحه 161-180

حسین آقا حسینی؛ مسعود آلگونه جونقانی


9. درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران

صفحه 181-199

محمد مهدی احدیان؛ رحمان بختیاری