دوره و شماره: دوره 48، شماره 3 - شماره پیاپی 190، پاییز 1394