دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، پاییز 1395 
4. بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی‌استروس

صفحه 67-92

سعید عبادی جمیل؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ گلنار قلعه خانی