دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، زمستان 1396 

مقاله پژوهشی.

1. بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه

صفحه 1-26

زینب باقری؛ محمد علی داودآبادی؛ علی سرور یعقوبی


5. شیوة طنزپردازی فرهاد حسن زاده بر مبنای نظریة ایوان فوناژی

صفحه 113-134

علیرضا سزاوار؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی