دوره و شماره: دوره 23، 3-4، پاییز و زمستان 1369، صفحه 354-1 

مقاله پژوهشی.

1. نامه ای که به مقصد نرسید

صفحه 345-333

غلامحسین یوسفی


5. سیری در گلستان

صفحه 391-415

محمد جواد شریعت


8. سیمرغ و جبرئیل

صفحه 463-478

تقی پورنامداریان


15. شمس در چشم مولانا

صفحه 640-657

محمدرضا راشد محصل