نویسنده = مه دخت پورخالقی چترودی
تعداد مقالات: 3
2. جهت دستوری در سه غزل معاصر

دوره 46، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 27-46

فرّخ لطیف نژاد؛ مه دخت پورخالقی چترودی


3. آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

دوره 45، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-24

مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی