نویسنده = ������������������ ���������������� ��������������
تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای

دوره 49، شماره 3، آذر 1395، صفحه 73-101

مصطفی رادمرد؛ میر جلال الدین کزازی؛ محمدعلی داودآبادی فراهانی