اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه، شناختن توان تمثیل در بیان روشن و زیبای اندیشه های پیچیده یک نیاز فرهنگی است. هدف این پژوهش، شناخت تمثیلهای میبدی و کارکردهای شکلهای مختلف تمثیل در بخش تفسیر عرفانی، کشف الاسرار می باشد. نتیجة پژوهش نشان می دهد که انواع تمثیل در این اثر درخشان نثر عرفانی کاربرد چشمگیری دارند و بر اساس نیاز به بیان روشن و رسای تجربه ها، اندیشه ها و مفاهیم عرفانی و ماهیّت تفسیری متن به کار رفته اند. در این متن علاوه بر شکلهایی چون اسلوب معادله و حکایت، شکلهای دیگری چون، تمثیل «تصویرمعنا»، «روایت حکایت»، تمثیل «اندیشه» و تمثیل «رمزگشوده» نیز به کار گرفته شده اند. کاربرد شکلهای گوناگون تمثیل نیاز زبانی عارف مفّسر را در بیان رسا و زیبای معنای مورد نظر او را برآورده ساخته‌است. ویژگیها و کارکرد این گونه تمثیلها در این شاهکار عظیم نثر عرفانی، یکی از رازهای زیبایی و تأثیر زبان میبدی بر خواننده است.
کلیدواژه‌ها: تمثیل، اسلوب معادله، تمثیل رمزگشوده، تمثیل تصویر معنا، کارکردهای زبانی، تمثیل روایی، تمثیل حکایت، زبان تفسیری، زبان عرفانی، زبان دینی، تفسیر میبدی.

عنوان مقاله [English]

Forms, Structures and the function of Allegory in the mystic interpretation of Meybodi

نویسندگان [English]

  • Susan jabri
  • Abbasqoli Mohammadi
  • Mohammad Taghavi
چکیده [English]

Understanding allegories, helps us to give a clear and accepted interpretation of complex and complicated thoughts, and this is said to be a cultural need. The purpose of this research is to find and recognize the allegories used by Meibodi in his mystic interpretation of Kashf-ol-Asraar. The results of the study show that different kinds of allegories are used in this interpretation; and this has helped to give a clear and an exact interpretation.

Key Words: Allegory, method of equation, decoded allegory, language functions, narrative allegory, language of interpretation, religious language, Meybodi’s interpretation.

CAPTCHA Image