بررسی جایگاه زبان آرامی در دورة هخامنشی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

به دنبال شکل گیری امپراتوری هخامنشی توسط کوروش کبیر و گسترش آن توسط داریوش اول که از رود سند در هند تا رود نیل در مصر امتداد داشت، استفاده از یک زبان واحد و بین المللی برای ایجاد ارتباط با ایالات مختلف با نژادها و زبانهای متفاوت ضرورت یافت تا شاهان هخامنشی بتوانند پیامها و فرمانهای خود را به ملل تابعه منتقل و ابلاغ کنند. هر چند داریوش اوّل پس از غلبه بر مخالفان و شورشگران دستور نوشتن کتیبۀ بیستون را به سه زبان فارسی باستان، عیلامی و بابلی برای معرّفی اقدامات خود صادر کرد، با توجّه به اینکه تنها ایالات محدودی از امپراتوری، یعنی سرزمین پارس و قوم آریا، در مرکز و غرب ایران، عیلامیان در جنوب غربی ایران و بابلیان در جنوب بین النهرین با این زبانها آشنا بودند، لذا، داریوش دستور ترجمۀ این پیام را به زبان آرامی که در بخش وسیعی از امپراتوری به آن تکلّم می شد و قابل فهم بود، صادر و نسخه هایی را به سراسر امپراتوری ارسال کرد و پس از آن نیز بسیاری از فرمانهای سلطنتی و اداری به زبان آرامی تهیه و به ایالات ارسال می گردید. در این مقاله کوشش بر این است با استناد به بخشی از این اسناد باقیمانده از دورۀ هخامنشی ابتدا به تاریخ زبان آرامی و گستره و نفوذ آن در غرب امپراتوری، پیش از تشکیل امپراتوری هخامنشی، و بعد، با استناد به نوشته های باقیمانده در اقصی نقاط امپراتوری، به جایگاه و نقش آن به عنوان یک زبان رسمی در دورۀ هخامنشی پرداخته شود.

عنوان مقاله [English]

The positin of Aramaic language during the Achaemenid

چکیده [English]

Following the formation of the Persian Empire by Cyrus the Great and its extension by Darius I, from Indus River in India to Nile in Egypt, Persian kings felt that there is a need to use an international language to be understandable by all nations of this great empire. This need was greater when they sent orders and messages to these different nations. When Darius I defeated his enemies and suppressed the revolts; ordered for the Bistun inscription to be written in three languages; Old Persian, Elamite and Babylonian. Since few provinces in South western Iran and Mesopotamia were familiar with these languages, he ordered for the translation of this document to Aramic language which was understood by a large number of people in the Persian Empire. He also continued to do so for his royal orders and other documents. The writer of this article has studied the history of Aramic language and its extension before the formation of the Persian Empire, based on the documents found from this period. He has also searched for this language as an official language of that period based on the same documents.

CAPTCHA Image