بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بخش اعظمی از طبقۀ متوسطین عرفات العاشقین اوحدی برگرفته از شاعران مذکور در مجالس النفایس امیر علی­شیر است و ازآنجایی‌که این دو تذکره از منابع مورد مراجعۀ اغلب محققّان است، ضرورت دارد که میزان صحّت و سقم اطلاعات اوحدی در این اقتباس بررسی و روشن شود. برای این کار هرکدام از تراجم احوال مذکور در عرفات العاشقین با مأخذ آن، یعنی مجالس النفایس و ترجمۀ آن، لطایف نامه مقابله و سنجیده شده و اطلاعات اوحدی با ذکر شواهد متعدّد، تحلیل و بررسی شده است. اوحدی در نقل مطالب مأخذ، چندان مقیّد به امانت و درستی نبوده است؛ زیرا گاه یک شاعر را دو شاعر جداگانه پنداشته و در دو ترجمۀ احوال آن‌ها را معرفی کرده و گاهی هم ابیات یک شاعر را به‌جز خودش، به شاعر دیگری نسبت داده و یا تنها به شاعرانی جز او منسوب کرده است. البته، در این انتسابات تراجم و ابیات، اغلب تشابهی میان عناوین تراجم وجود دارد؛ ولی گاهی این تراجم عناوینی کاملاً متفاوت با هم دارند. از طرفی، ضبط­های عناوین بعضی از تراجم احوال نیز در دومین تصحیح عرفات العاشقین به­نادرستی انتخاب شده است و این اغلاط گاه ناشی از انتخاب ضبط‌های نادرست منابع جانبی به‌جای نسخه‌های عرفات العاشقین است و گاه نتیجۀ بسنده کردن مصححّان به نسخه‌های مغلوط عرفات العاشقین و بهره نبردن از ضبط‌های درست منابع جانبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Review of Majales-ul-Nafayes's Poets in the Arafat-ul-Asheghin

نویسندگان [English]

  • Hadi Bidaki
  • Mohammad-ja’far Yahaghi
  • Seyyed Mahdi Zarghani
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction

Majales-ul-Nafayes is the earliest biography book of the present era written by Amir ali-Shir Nawa'i in 896 AH in Chagatai Turkish language. It describes the biography and works of the poets in the 9th and early 10th centuries. For the first time, Fakhri Heravi translated this biography book into Persian in 928 AH and called it Latayef-Nameh. Afterward, four others translated Majales-ul-Nafayes into Persian. It had a great impact on the future biography works most notably Arafat-ul-Asheghin va Arasat-ul-Arefin, written by Owhadi Balayani between 973 and 1040 AH. This biography book consists of three groups or classes including early, middle, and late. Approximately, ninety percent of the material in the middle class is derived from the text of Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh. This study is aimed to examine the information related to this class as it is mentioned in Arafat-ul-Asheghin.

Methodology

In this paper, first the text of Arafat-ul-Asheghin, especially the middle class related section, was studied in detail and the information that Owhadi had collected from his original sources namely Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh were investigated as well. Afterward, the results were compared with the original texts which are presented in three separate sections with examples. Two parts of this content are related to the text of Arafat-ul-Asheghin and its author which are discussed under the two titles of "forging a character" and "incorrect assignment of verses". The third part, however, is related to the correction of Arafat-ul-Asheghin and its correctors are mentioned under the title of "incorrect recordings in the correction of Arafat".

Discussion

Like all other biography books, Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh have many manuscripts. The biographies of the poets are contradictory and wrong in some of them. These differences and factual errors have gradually entered in the middle-class section of Arafat-ul-Asheghin which is based on the two biography books. Sometimes the descriptions of the two poets in Arafat-ul-Asheghin are so similar to each other as if they seem to refer to the same person.
Arafat-ul-Asheghin has had a great influence on its following biography books and the books related to the history of literature. Therefore, this type of information has also entered the subsequent sources through this biography book.
For example, Molana Ashraf Khiyabani is one of the poets who is mentioned in Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh. His life has been described in Arafat-ul-Asheghin under the titles Molana Sharaf Khiyabani and Darvish Ashraf. Of all three verses of his poem, once all the verses have been attributed to Molana Sharaf Khiyabani, while, once, the first two verses have been attributed to Darvish Ashraf. Creating two similar biographies for a single poet and attributing his verses to two poets whose names and titles are very similar to each other suggests that the author of Arafat-ul-Asheghin has used different manuscripts of Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh, in which the name and title of a poet are recorded in two forms while there are not two separate poets.
Molana Mohammad-Alam Samarghandi is another mentioned poet in Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh, as the author of Arafat-ul-Asheghin mentioned his biography and his verse under the two titles of Mohammad-Alam Samarghandi and Mohammad Samarghandi, thus, this time the similarity of the name and alias of a poet in the copies of Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh has made the author of Arafat-ul-Asheghin assume them as two separate poets to attribute his verses to a poet other than the original one.
The writer of Arafat-ul-Asheghin sometimes attributes the verses of a poet mentioned in the middle class to another poet except the original one due to the great resemblance to the names and alias of the poets that he was referring to based on the manuscripts of Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh.
For instance, the author of Arafat-ul-Asheghin has once cited one of the verses of Hafiz Sa’d correctly under the title of Hafiz Sa’d, while he has incorrectly attributed it to Sa’d Mashhadi the other time. Although the name and alias of these two poets are similar, they are two separate poets who lived in a different time and their biographies are mentioned separately in Majales-ul-Nafayes, Latayef-Nameh, and Arafat-ul-Asheghin.
Also, the writer of Arafat-ul-Asheghin has mentioned one of the verses of Molana Sharf-al-Din Ali Yazdi in Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh once correctly under the title of Molana Sharf-al-Din Ali Yazdi, and once again he has mistakenly attributed it to Sharf-al-Din Oghla Takallo. Even though the name and alias of these two poets are similar, they are two separate poets as Yazdi lived the 19th century AH and Oghla lived in the 11th century AH.
As it has been mentioned, due to the similarity of the name and alias in most cases, the author of Arafat-ul-Asheghin has attributed the verses of a poet to other poets, too. However, the attribution of the verses to the two poets in Arafat-ul-Asheghin is not always as a result of similarity in name and alias as the author of the biography book has made this mistake despite the difference in name and alias.
For example, there is a verse by Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh which has been attributed to Molana Khiyali and mistakenly to Molana Mani Shirazi by the author, while there is no similarity between the names and aliases of these two poets and they lived in different centuries. Molana Khiyali lived in 850 AH and Molana Mani lived in the 10th century during the reign of Shah Ismaeil Safavi (died in 930 AH).
Besides, there are two verses of Malana Qudsi Heravi in Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh which have once been correctly attributed to Molana Ghodsi and once again mistakenly to Molana Naghed Heravi, though there is no similarity between the names and aliases of these two poets. In addition, they lived in different centuries; Molana Qudsi, is a poet of the nineteenth century who is contemporary with Qasim Anwar, and Molana Naghed is one of the poets of the tenth and eleventh centuries contemporary with the author of Arafat-ul-Asheghin.
Arafat-ul-Asheghin can be considered in terms of correcting the names and aliases of the poets, especially in the middle class, which has been adapted from the Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh. In this class of Arafat-ul-Asheghin, the names and alias of some poets have been mistakenly or incompletely corrected, while the correctors should have referred to original sources or the ones contemporary with Arafat-ul-Asheghin or older biography books to prevent many of these inaccuracies.
For instance, Molana Zeyni Sabzevari’s alias in Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh has been mistakenly corrected in Arafat-ul-Asheghin as Molana Zinati Sabzevari and the correctors have transferred the correct recording in the copy to the footnotes, while it was necessary they prefer recording of the copied-manuscript and also refer to to Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh so that the correct recording of the copied-manuscript replaces the text.
The other examples include the names and aliases of the poets mentioned in Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh such as Molana Khalaf Tabrizi, Khaje Mousa, and Khaje Khord. The correctors of Arafat-ul-Asheghin have moved the correct recording to the footnote and have mistakenly corrected them as Molana Kholghi Tabrizi, Khaje Mousemi, and Khaje Khosro.

Conclusion

Majales-ul-Nafayes had a significant influence on the subsequent biography books through Latayef-Nameh. Arafat-ul-Asheghin by Owhadi Balayani is the most remarkable example of this influence and adaptation. 90% of the middle class section is an adaptation and attribution of Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh. In this class of Arafat-ul-Asheghin, some errors and changes have been inserted which are due to the mistakes made by the author when referring to the original sources (Majales-ul-Nafayes & Latayef-Nameh). Sometimes, the mistakes have occurred due to the misinterpretation of correctors in correcting Arafat-ul-Asheghin. The author of Arafat-ul-Asheghin has sometimes considered one poet as two, sometimes combined the biographies of two or more poets and attributed the verses of a poet to other poets, too. Of course, the correctors of Arafat-ul-Asheghin have sometimes moved the correct recording of the poets’ name and alias to the footnotes and replaced them in the text with incorrect recordings. If they had preferred the recording of the copied-manuscript and had referred to Majales-ul-Nafayes and Latayef-Nameh, these mistakes could have been avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Review
  • Poets
  • Majalis-ol-Nafayis
  • Arafat-ol-Asheghin
آل داوود، سید علی. (1374). «عرفات‌العاشقین: سیری در احوال و آثار مؤلف آن». نامۀ فرهنگستان. پاییز. شمارۀ 3. صص 53- 33.
آل داوود، سید علی. (1386). «شاعران زن در عرفات‌العاشقین». نامۀ فرهنگستان. زمستان. شمارۀ 36. صص 94- 79.
آل داوود، سید علی. (1390). «اهمیت و جایگاه عرفات‌العاشقین». جهان کتاب. دی و اسفند. شمارۀ 274- 272. صص 21- 19.
ابویی مهریزی، محمدرضا. (1393). «احوال تاریخی و ادبی یزد در عرفات‌العاشقین». ضمیمۀ آینۀ میراث. مرداد. شمارۀ 35. صص 30- 7.
اشرف‌زاده، رضا. (1388). «شیوۀ نقد و نقادی در تذکرۀ مجالس‌النفایس». ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد. زمستان. شمارۀ 24. صص 23- 7.
امیر علی‌شیر نوایی، علی‌شیر بن غیاث‌الدین کیچکنه. (1961). مجالس‌النفایس. تصحیح سیومه غنی‌وا. تاشکند: نشریۀ آکادمیک فنون.
اوحدی بلیانی، تقی‌الدین محمد بن محمد. (1389). عرفات‌العاشقین و عرصات‌العارفین. به تصحیح ذبیح‌الله صاحبکاری و آمنه فخر احمد. جلدهای 8- 1. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب و کتاب‌خانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
اوحدی بلیانی، تقی‌الدین محمد بن محمد. (1388). تذکرۀ عرفات‌العاشقین و عرصات‌العارفین. به تصحیح محسن ناجی نصرآبادی. جلدهای 7- 1. تهران: اساطیر.
ایرانی، نفیسه. (1393). «اوضاع ادبی فارس در دورۀ صفوی با توجه به تذکرۀ عرفات‌العاشقین». ضمیمۀ آینۀ میراث. مرداد. شمارۀ 35. صص 50- 31.
بیگی حبیب‌آبادی، پرویز. (1388). تأملی در تذکرۀ مجالس‌النفایس. تهران: امیر کبیر.
بیدکی، هادی. (1394). «ضرورت تصحیح انتقادی لطایف‌نامۀ فخری هروی». تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی. پاییز و زمستان. شمارۀ 3/ 77. صص 88- 57.
جعفری جزی، مسعود و دیگران. (1393). «اشعار قطران تبریزی در تذکرۀ عرفات‌العاشقین در سنجش با دو تصحیح موجود از این تذکره». ضمیمۀ آینۀ میراث. مرداد. شمارۀ 35. صص 74- 51.
خدایی، عاطفه و راغبیان، مرضیه. (1393). «حروفیه در عرفات‌العاشقین در مقایسه با تذکره‌های دیگر». ضمیمۀ آینۀ میراث. مرداد. شمارۀ 35. صص 102- 75.
رضوی، سیدمحمود. (1394). «عرفات‌العاشقین و ریاض‌الشعرا». اطلاعات حکمت و معرفت. دی. شمارۀ 10. صص 71- 69.
زرقانی، سید مهدی. (1390). تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی. تهران: سخن.
شفیعیون، سعید. (1389). «که کارهای چنین: نقدی بر چاپ تذکرۀ عرفات‌العاشقین». آینۀ میراث. پاییز و زمستان. شمارۀ 47. صص 152- 131.
شفیعیون، سعید. (1395). «تذکره‌ای در انزوا». آینۀ میراث. شمارۀ 58. صص 83- 57.
شفیعیون، سعید .(1392). «سیری انتقادی در تذکرۀ مجالس‌النفایس چاپ علی‌اصغر حکمت». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی امیر علی‌شیر نوایی. صص 1203- 1181.
شفیعیون، سعید. (1393). «شاعران اصفهان و اصفهان در عرفات‌العاشقین». ضمیمۀ آینۀ میراث. مرداد. شمارۀ 35. صص 140- 103.
عبداللهی، مجتبی. (1390). «مقایسۀ دو تذکرۀ عرفات‌العاشقین اوحدی بلیانی و ریاض‌الشعراء واله داغستانی». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد ادبیات فارسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
علی‌زاده، جمشید. (1392). «شاعران تبریز و آذربایجان در عرفات‌العاشقین». گزارش میراث. آذر و اسفند. شمارۀ 61- 60. صص 101- 98.
علی‌زاده، علی. (1390). «عرفات‌العاشقین و عرصات‌العارفین». آینۀ پژوهش. آذر و دی. شمارۀ 131. صص 126- 125.
فتوحی رودمعجنی، محمود. (1392). «جایگاه عرفات‌العاشقین در تذکره‌نویسی فارسی». گزارش میراث. آذر و اسفند. شمارۀ 61- 60. صص 97- 92.
فخری هروی، سلطان‌محمد بن امیری. (1321). لطایف‌نامه. ترجمۀ مجالس‌النفایس امیر علی‌شیر نوایی. تصحیح علی‌اصغر حکمت. تهران: کتاب‌فروشی منوچهری.
فخری هروی، سلطان‌محمد بن امیری. (زنده تا 970 ق.). لطایف‌نامه. لندن: موزۀ بریتانیا. نمرۀ مسلسل ADD.7669. [نسخۀ خطی] ترجمۀ 928 ق. تاریخ کتابت 965 ق.
گلچین معانی، احمد. (1363). تاریخ تذکره‌های فارسی. جلد 2. تهران: دانشگاه تهران.
نحوی، اکبر. (1393). «شاعران منطقۀ فارس در تذکرۀ عرفات‌العاشقین». ضمیمۀ آینۀ میراث. مرداد. شمارۀ 35. صص 155- 141.
ناجی نصرآبادی، محسن. (1389). «نقد و بررسی تذکرۀ عرفات‌العاشقین». کتاب ماه ادبیات. اسفند. شمارۀ 161. صص 12- 3.
وثوقی، محمدباقر. (1393). «مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین». آینۀ میراث. بهار و تابستان. شمارۀ 54. صص 302- 281.
وحیدیان کامیار، تقی. (1391). تذکرۀ شاعران مشهد. مشهد: پیام توس.
یاحقی، محمدجعفر. (1393). «مجالس‌النفایس». دانشنامۀ زبان و ادب فارسی. ج 5. صص 689- 687. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
CAPTCHA Image