استحاله شخصیت عرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی در نسخه های سه گانه صفوةالصفا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

پس از درگذشت شیخ زاهد و برگزیده شدن شیخ صفی‌الدین به جانشینی وی و انتقال طریقت زاهدیه به طریقت صفویه، تغییراتی در طریقت صفوی ایجاد شد و رفته‌رفته در نسخه‌های صفوة‌‌الصفا بازتاب یافت. این تغییرات که از زمان حیات شیخ صفی‌الدین آغاز شده و در نسخه‌های نزدیک به نسخه مؤلف بازتاب یافته بود، در دوران پیشاصفوی و صفوی تشدید شد و در نسخه‌های طریقتی و سلطنتی نیز راه یافت. ازاین‌رو پژوهش حاضر با تلفیق روش‌های تحلیل تاریخی و نسخه-شناختی، به بررسی چگونگی استحاله‌ شخصیت عرفانی شیخ صفی‌الدین در نسخه‌های سه‌گانه صفوة‌‌الصفااز دوران حیات شیخ تا دوران رهبری حاکمان صفوی پرداخته و فرایند وارد شدن آنها در نسخه‌های سه‌گانه مذکور را نشان داده است. بنابراین تغییر شخصیت عرفانی شیخ صفی‌الدین از نظر دوره‌بندی تاریخی در سه دوره «دوران حیات شیخ صفی‌الدین»، «دوران رهبری رهبران طریقت» و «دوران رهبری حاکمان صفوی» صورت گرفته است. دراین‌راستا سیمای شیخ صفی‌الدین نیز «از مریدی طریقت زاهدیه به مرادی طریقت صفویه: دوران حیات شیخ صفی‌الدین»، از «مرادی طریقت به مرشدی سیاسی حسینی‌نسب: دوران رهبری رهبران طریقت» و از «مرشد سیاسی حسینی‌نسب به مرشد الهی مبلّغ عرفان حسینی-نسب شیعی: دوران رهبری حاکمان صفوی» تغییر یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transformation of the mystical character of Sheikh Safi al-Din Ardabili in the three versions of Safwat al-safa

نویسندگان [English]

  • ali sadeghi hasanabadi 1
  • Seyed Ali Asghar Mirbagheri Fard 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Dr. Ali Shariati, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

After the death of Sheikh Zahed and the election of Sheikh Safi al-Din as his
successor and the transfer of the Zahediyya sect to the Safavid sect, changes
were made in the Safavid sect and were gradually reflected in the Safavat
al-Safa (
ّ
صفوةالصفا (versions. These changes, which began during the life of
Sheikh Safi al-Din and were reflected in versions close to the author's version,
were intensified during the pre-Safavid and Safavid eras and also found
their way into the royal versions. Using both historical and typological
analysis methods, this study examines how the mystical personality of
Sheikh Safi al-Din was transformed in three versions of Safavat al-Safa from
the time of the Sheikh to the leadership of the Safavid rulers and shows the
process of their inclusion in the versions. Therefore, the change of Sheikh
Safi al-Din's mystical personality in terms of historical periodization in
the three periods of "Sheikh Safi al-Din's lifetime", "Leadership of the
leaders of the sect", and "Leadership of the Safavid rulers" has taken
place. In this regard, the image of Sheikh Safi al-Din has also changed
"from a follower of the Zahediyya sect to a follower of the Safavid sect:
the period of Sheikh Safi al-Din's life", from "leadership of Tarighat to
Hosseini Nasab political mentor: the period of leadership of Tarighat
leaders, and from "Husseini Nasab political mentor to the divine mentor of
the preacher of Husseini's Shiite mysticism: the era of the leadership of the
Safavid rulers"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheikh Safi al-Din Ardabili
  • mysticism
  • mystical transformation
  • copies of Safawat al-Safa
  • methodical and royal manipulations
CAPTCHA Image