دوره و شماره: دوره 44، شماره 4 - شماره پیاپی 175، بهمن 1390 
سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی

صفحه 85-106

محسن شریفی؛ مه دخت پورخالقی چترودی