دوره و شماره: دوره 46، شماره 4 - شماره پیاپی 183، بهمن 1392 

مقالۀ پژوهشی

تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

صفحه 1-30

سیّد مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی؛ مریم آباد