دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، آبان 1389 
کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ

صفحه 43-66

مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد رضا راشد محصل؛ نقیب نقوی؛ حمید طبسی


نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

صفحه 67-108

فرزانه علوی زاده؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد