دوره و شماره: دوره 48، شماره 4 - شماره پیاپی 191، بهمن 1394 

مقالۀ پژوهشی

نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی

صفحه 1-23

زهره اله دادی دستجردی؛ علیرضا عابدیان؛ مرتضی دولت آبادی


تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی

صفحه 89-114

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ زهرا اختیاری


معرّفی شکارنامة ایلخانی

صفحه 125-141

مهدی سلمانی؛ امین مجلی زاده