دوره و شماره: دوره 49، شماره 3 - شماره پیاپی 194، آذر 1395 
تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار

صفحه 45-71

لیلا غلامپور آهنگر کلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای

صفحه 73-101

مصطفی رادمرد؛ میر جلال الدین کزازی؛ محمدعلی داودآبادی فراهانی