دوره و شماره: دوره 52، شماره 2 - شماره پیاپی 205، مرداد 1398 
«خردگویه» زیرگونه ای در ادبیات تعلیمی

صفحه 57-77

مرضیه اسماعیل زاده مبارکه؛ محسن محمدی فشارکی


بررسی مقام «صبر» در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی مثبت‌گرا

صفحه 79-103

وجیهه ربیع؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید مرتضی هاشمی باباحیدری


چرخیات

صفحه 105-137

علی اکبر احمدی دارانی